Wijkgemeente Martinikerk

DIENSTEN

De Protestantse Wijkgemeente Martinikerk houdt iedere zondag twee diensten, namelijk om 9.30 uur en om 19.00 uur in de Martinikerk. De tweede zondag van de maand is er een Psalmenvesper om 17:00 uur in plaats van een dienst om 19:00 uur. Voor een actueel overzicht van de diensten kijkt u in de agenda op deze website.

Proef avonddiensten
Met ingang van 2017 is er een proef gestart met drie avonddiensten die een eigen karakter hebben:
– 2e zondag v/d maand: Psalmenvesper (wordt gecontinueerd)
– 3e zondag v/d maand: Catechismus in Groningen
– 4e zondag v/d maand: Woordzoekers
In de proef wordt samengewerkt met verschillende predikanten, voornamelijk uit de stad Groningen en uit de Ommelanden.

Liturgie
Wij vinden het belangrijk dat de verkondiging van de drie-enige God een centrale plaats inneemt in de eredienst. Daarom hechten wij aan goede, duidelijke, doorleefde en actuele preken. Geregeld is er na de dienst een preekbespreking, in Het Pand of in de kapel van de Martinikerk. De liturgie is traditioneel: we zingen uit het Liedboek en onder begeleiding van het orgel. Tijdens het eerste en laatste lied en tijdens de geloofsbelijdenis gaan we als gemeente staan. De zegen aan het einde van de dienst wordt door de gemeente beantwoord met een zingend amen.

Kinderen en jongeren
De kinderen en jongeren hebben een eigen plek in de dienst. Voor de jongere kinderen in de basisschoolleeftijd is er tijdens de preek kindernevendienst waar zij een eigen bijbelverhaal horen. Voor het einde van de kerkdienst komen zij weer terug in de kerk. Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 van de basisschool is er basiscatechese. Deze wordt eens per twee weken gehouden tijdens de preek. Voor de allerjongsten is er oppasdienst.

Koffiedrinken
Iedere eerste zondag van de maand drinken wij als gemeente met elkaar koffie na afloop van de ochtenddienst. Iedereen is van harte welkom!

Thuis luisteren
U kunt de diensten beluisteren via deze link www.kerkomroep.nl.