Wijkgemeente Martinikerk

Stichting Wijkfonds Martinikerk

Naam: Stichting Wijkfonds Martinikerk
Statutair adres: Rembrandtweg 14, 9761 HD Eelde.
KvK-inschrijving: dossiernr. : 41011022
Doelstelling:
Uitvoering geven aan het beleid van de kerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Martinikerk en het bevorderen van de belangen van deze gemeente en de tot haar behorende leden en voorts het verrichten van al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruimste zin des woords.

Bestuur: het bestuur bestaat uit tenminste 5 leden en kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De bestuursleden worden door de kerkenraad benoemd.
Huidig bestuur:
Voorzitter: T. Verspui
Penningmeester: D.A.J. Bergsma
Secretariaat: S. Middel-Barsema
Overige bestuursleden:
H.J.J. Luining
R.P. Coster

Beloningsbeleid

Alle functies van het bestuur worden onbezoldigd verricht.
Actuele activiteiten: De Stichting Wijkfonds Martinikerk draagt zorg voor de bekostiging van diverse uitgaven van de Gemeente en dankt haar bestaansrecht mede aan uw betrokkenheid. Het is belangrijk, dat de inkomsten ieder jaar weer gelijke tred houden met de uitgaven die gemoeid zijn met de kosten voor de avonddiensten, de Kerkposten en de jaarlijkse Wegwijzer, algemene kosten voor informatie, maar ook van de liturgieën bij de diensten, het jeugdwerk, gemeenteavonden, enz.

Natuurlijk kunt u ook bijdragen aan deze belangrijke activiteiten. U kunt uw financiële bijdrage storten op rekening NL51 INGB 0004 2111 33 t.n.v. Stichting Wijkfonds Martinikerk

Financiën

Een overzicht van de resultaten over het afgelopen boekjaar zijn op een separate bladzijde c.q. website aanwezig.

https://www.anbiportal.nl/web/stichtingwijkgemeentemartinikerk