Kerkdienst zondag 31 mei 2020

Pinksterfeest
50e dag na Pasen

Op deze zondag wordt een kerkdienst uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur kunt u meeluisteren, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Overweging: ds. Matty Metzlar & ds. Pieter Versloot
Liturgie: ds. Anita Akkerman & ds. Tirtsa Liefting
Ouderling van dienst: Koos Meisner
Diaken van dienst: Jan Kuiper
Muziek en zang o.l.v.: Judith Oosterhoff en Mannes Hofsink
Organist: Sietze de Vries
Pianist: Cas Straatman

Kindernevendienst klik op het Bijbel Basics logo hieronder voor het verhaal van Pinksteren en de verwerking die erbij hoort

Orde van dienst

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst
De tafelkaarsen worden aangestoken
Pianospel – ‘Welk beeld roept Pinksteren bij je op?’
   Gemeenteleden uit de PGG delen in beeld en woord welk beeld Pinksteren bij hen oproept.
Zingen: ‘Kom laat ons deze dag’ (Lb 672: 1 en 3)
Gedicht – Liturgische bloemschikking
Bemoediging en groet
Gebed (uitlopend op kyrie)
Zingen: ‘Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren’ (Psalm 103: 1 en 9)
Kindermoment (zie link hierboven voor materiaal)

DIENST ROND HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift: Veni sancte Spiritus (Lb 681)
Eerste lezing: Psalm 104, 1 – 9 en 24 – 35
Zingen: ‘Zend Ge uw ademtocht, uw werken ontstaan’ (Lb 104a)
Tweede lezing: Handelingen 2: 1-13
Zingen: ‘Wij leven van de wind’ (Lb 687: 1 en 3)
Overweging
Orgelspel – ‘Waar zie jij de Geest bewegen in Groningen?’
   Gemeenteleden uit de PGG delen in beeld en woord waar zij de Geest zien bewegen in Groningen

GEBEDEN EN GAVEN
Diaconale mededelingen door de diaken van dienst
Dankgebed en voorbeden
   Afgewisseld met gezongen responsie (Lb 368g)
Stil gebed & Onze Vader

SLOT
Slotlied: ‘Gezegend gaan wij nu van hier’ (ZZZ 86)
Zegen
   Gezongen Amen, versie van de Martinikerk wijkgemeente
Orgelspel

Collecten

Collecte Ochtenddienst

Collecte Ochtenddienst

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:
– Scipio (app op uw smartphone of tablet, let op de overboekingsinfo bij de eerste collecte!)
– Tikkie: kerk050.nl/MKC (of via de QR-code hiernaast)
– via het bankrekeningnummer dat vermeld staat bij het collectedoel

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecte tijdens eredienst: Marokko – Steun in de rug voor jonge open kerk

In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk. Collecteert u juist met Pinksteren mee voor deze kleine maar groeiende kerk in Marokko? Voor meer informatie: https://www.kerkinactie.nl/projecten/steun-in-de-rug-voor-jonge-open-kerk

Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKC1
NL08 RABO 0641 1348 94 t.n.v. Protestantse Gemeente Groningen o.v.v. ‘Marokko, Martinikerk, 31 mei 2020’

Uitgangscollecte: Protestantse Kerk Nederland: Pastoraat

Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat. Nogal wat gemeenten hebben minder formatieruimte voor een predikant, terwijl in deze tijd de pastorale druk groter wordt. Een oplossing hiervoor kan zijn om gemeenteleden trainingen aan te bieden, zodat naast predikanten, ook gemeenteleden pastorale taken op een goede manier kunnen uitvoeren. De Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen en cursussen aan. Met deze collecte draagt u onder andere bij aan het ontwikkelen van deze trainingen.

Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKC2
NL08 RABO 0641 1348 94 t.n.v. Protestantse Gemeente Groningen o.v.v. ‘Pastoraat, Martinikerk, 31 mei 2020’