Kerkdienst donderdag 21 mei 2020

Hemelvaartsdag

Op deze zondag wordt een kerkdienst uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur kunt u meeluisteren, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger: ds. P.A. Versloot

Organist: dhr. Sietze de Vries

Met medewerking van het Agricola Consort onder leiding van Jaap de Kok

Orde van dienst

 • Welkom, votum en groet
 • Zingen: Psalm 47 vers 1 tot en met 3
 • Zingen: NLB 665 vers 1 tot en met 5
 • Gebed
 • Zingen: NLB 666 vers 1 en 2 (Kinderlied)
 • Schriftlezing: Daniël 7 vers 9 en 10, vers 13 en 14, en Efeziërs 1 vers 17 tot en met 23
 • Preek
 • Zingen: NLB 663 vers 1 en 2
 • Apostolische Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 146c vers 2 en 4
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen: NLB 370 vers 1 tot en met 3
 • Zingen: Psalm 93 vers 1 tot en met 4

Collecten

Collecte Ochtenddienst

Collecte Ochtenddienst

U kunt tijdens of na deze diensten op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:
– Scipio (app op uw smartphone of tablet)
– Tikkie: kerk050.nl/MKC (of via de QR-code hiernaast)
– via het bankrekeningnummer dat vermeld staat bij het collectedoel

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecte tijdens eredienst: Wijkdiaconie voor ZOA
Door het coronavirus kon de collecte van ZOA in haar normale vorm niet doorgaan. Met deze (deur)collectes haalt de ZOA jaarlijks zo’n 800.000 euro op. Die opbrengst stelt hen in staat om onze naasten in nood te helpen. Hulp die voor vluchtelingen en andere kwetsbaren echt van levensbelang is! Om deze mensen te kunnen blijven steunen, vraagt ZOA op andere manieren om bij te dragen. Daarom collecteren we op Hemelvaartsdag voor ZOA. Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!

Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKC1
NL76 RABO 0106 0402 51 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Martinikerk o.v.v. ‘ZOA’
– Kies in Scipio voor ‘Wijkdiaconie – Martinikerk’

Uitgangscollecte: Stedelijk kerkenwerk
Met de tweede collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de inzet van predikanten en kerkelijk werkers in onze wijkgemeenten.
Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKC2
NL08 RABO 0641 1348 94 t.n.v. Protestantse Gemeente Groningen o.v.v. ‘Stedelijk kerkenwerk, Martinikerk, 21 mei 2020’

Zendingsbussen: GZB
De GZB is een zendingsorganisatie in de Protestantse Kerk in Nederland. Al meer dan 100 jaar delen zij het evangelie, samen met gemeenten over de hele wereld. De missie is om, samen met kerken wereldwijd, te bouwen aan geloofsgemeenschappen waar het geloof zich verdiept, iedereen zich welkom weet en er onvoorwaardelijk wordt omgezien naar mensen die extra zorg nodig hebben. Zij verlangen ernaar dat de kerk daadwerkelijk een plek is waar niemand wordt buitengesloten van Gods bevrijdende evangelie. Zij geloven in de kracht van samen, verbonden in de liefde van Jezus Christus. Zending bindt ons samen. Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!

Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKC3
NL76 RABO 0106 0402 51 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Martinikerk o.v.v. ‘Zendingsbus mei’

Collecte Wijkfonds

Collecte Wijkfonds

Wijkfonds
We vragen u ook nu om uw bijdrage voor het Wijkfonds, omdat de inkomsten daarvan grotendeels wegvallen i.v.m. de middag- en avonddiensten die niet doorgaan. Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:
– de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
– koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
– jeugdwerk
– deze website
– abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.
Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKCA2
– NL51 INGB 0004 2111 33 t.n.v. Stichting Wijkfonds Martinikerk o.v.v. ‘Collecte Wijkfonds’