Tweede Paasdag 

Kerkdienst
maandag 5 april 2021

Op deze tweede paasdag wordt een kerkdienst uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger ds. Tirtsa Liefting
Organist Stef Tuinstra
Zang Vier zangers uit de gemeente

Orde van dienst

 • Inleidend orgelspel
 • Afkondigingen door de dienstdoend ouderling
 • Intochtslied (staande): ‘O vlam van Pasen, steek ons aan’ (LB 637).
 • Votum en Groet
 • Lied ‘Wij komen als geroepen’ (LB 612)
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing Johannes 20, 1 – 18
 • Lied Psalm 16: 1 en 3
 • Prediking
 • Geloofsbelijdenis
 • Collecte
 • Dankgebed en voorbeden
 • Slotlied (staande): ‘Zing ten hemel toe’ (LB 645: 1, 2, 5 en 6).
 • Zegen

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte: Kerk in Actie: Zuid Afrika: Een toekomst voor kansarme kinderen
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding. Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika
Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de inzet van predikanten en kerkelijk werkers in onze wijkgemeenten Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Zendingsbussen: Trans World Radio
De opbrengst van de zendingsbussen deze maand gaat naar TWR. TWR wil de wereld bereiken met het Evangelie van Jezus Christus door middel van radio en andere media, als internet, mobiele telefoons en MP3-spelers. TWR zendt uit in meer dan 230 talen over de hele wereld en probeert mensen in aanraking te laten komen met het Evangelie. Radio is een medium waar in het geheim naar geluisterd kan worden. Ook op plekken waar verspreiding van het Evangelie verboden is. Radio bereikt grote groepen mensen tegelijk met dezelfde boodschap tegen relatief lage kosten. Radio bereikt mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen. Voor velen is de radio de enige mogelijkheid om het Evangelie te horen.
Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!

Extra oproep voor de Voedselbank

De diaconieën van de Nieuwe Kerk en de Martinikerk en de Stichting Martinikerk ondersteunen de Voedselbank in Groningen. Elke woensdag en vrijdag kunt u tussen 14 en 17 uur corona-proof levensmiddelen doneren door de luiken van het boter-en-broodhuisje van de Martinikerk (naast de Kosterij).

We verzoeken u wel om alleen houdbare producten in te leveren. Er kunnen namelijk enkele dagen tussen zitten tot de producten worden opgehaald.

Bent u niet in de gelegenheid om producten te doneren? Dan kunt u natuurlijk ook een financiële bijdrage doen. Kijk hiervoor op de website van de Voedselbank. https://voedselbank-groningen.nl/geld-doneren/

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!