Goede Vrijdag 

Kerkdienst
vrijdag 2 april 2021

Op deze Goede Vrijdag wordt er een kerkdienst uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Avonds om 18.45 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Voorganger ds. P.A. Versloot
Organist familie Knol – De Vries
Zang Christy Luth

Tijdens deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd

Orde van dienst

 • Muziek
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Zingen NLB 577: 1-3
 • Stil gebed (staande)
 • Votum en groet (staande)
 • Zingen LvK 177: 1
 • Gebed
 • Schriftlezing Exodus 12: 1-13
 • Zingen LvK 177:7
 • Schriftlezing 1 Korintiërs 11: 26 
 • Preek
 • Zingen NLB 381:1-4
 • Instellingswoorden Avondmaal
 • Geloofsbelijdenis (Gezongen) NLB 340b
 • Bediening van het Heilig Avondmaal
 • Lofprijzing gezongen Ps 63:2,3
 • Gebeden ~ stilte ~ Onze Vader
 • Collecte
 • Slotlied  NLB 146 a: 3-5 (staande)
 • Zegen

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Goede Vrijdagdienst

Eerste collecte, van de wijkdiaconie: Evangelische Hogeschool
Omdat de overheid alleen beroepsonderwijs subsidieert, is de EH volledig afhankelijk van de steun van particulieren, bedrijven, fondsen en kerken. In een samenleving die zich steeds meer losmaakt van het christelijk geloof is het voor jongeren steeds moeilijker hoe zij hun geloof handen en voeten kunnen geven. De EH voorziet in deze behoefte. Een diaconale taak voor ons als kerk om dit onderwijs toegankelijk te houden voor elke jongere die toegerust wil worden met een Bijbels fundament. Onder het motto ‘samen investeren in een nieuwe generatie’ namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met deze collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan het onderhoud van de kerkgebouwen. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Avondmaalscollecte: Vrouwencentrum in Kikori : Papoea-Nieuw-Guinea
Onze gemeenteleden Jan-Willem en Erica Puttenstein zetten zich in voor de opbouw van een vrouwencentrum in Kikori, Papoea-Nieuw-Guinea. Het doel van dit centrum is het ondersteunen, bemoedigen en opleiden van vrouwen. Dit zal worden gedaan door het aanbieden van onderwijs, vaardigheidsworkshops, communicatieworkshops en relatietherapie. Ze willen hoop bieden en vrouwen leren om op een goede manier om te gaan met conflicten, op eigen benen kunnen staan als dat nodig is en een veilige plek te bieden als deze vrouwen niet thuis kunnen zijn. Inmiddels is 2/3 van het streefbedrag verzameld, helpt u mee om het einddoel te halen?

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!

Zendingsbussen: Trans World Radio
De opbrengst van de zendingsbussen deze maand gaat naar TWR. TWR wil de wereld bereiken met het Evangelie van Jezus Christus door middel van radio en andere media, als internet, mobiele telefoons en MP3-spelers. TWR zendt uit in meer dan 230 talen over de hele wereld en probeert mensen in aanraking te laten komen met het Evangelie. Radio is een medium waar in het geheim naar geluisterd kan worden. Ook op plekken waar verspreiding van het Evangelie verboden is. Radio bereikt grote groepen mensen tegelijk met dezelfde boodschap tegen relatief lage kosten. Radio bereikt mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen. Voor velen is de radio de enige mogelijkheid om het Evangelie te horen.
Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!

Extra oproep voor de Voedselbank

De diaconieën van de Nieuwe Kerk en de Martinikerk en de Stichting Martinikerk ondersteunen de Voedselbank in Groningen. Elke woensdag en vrijdag kunt u tussen 14 en 17 uur corona-proof levensmiddelen doneren door de luiken van het boter-en-broodhuisje van de Martinikerk (naast de Kosterij).

We verzoeken u wel om alleen houdbare producten in te leveren. Er kunnen namelijk enkele dagen tussen zitten tot de producten worden opgehaald.

Bent u niet in de gelegenheid om producten te doneren? Dan kunt u natuurlijk ook een financiële bijdrage doen. Kijk hiervoor op de website van de Voedselbank. https://voedselbank-groningen.nl/geld-doneren/

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!