Veertiende zondag na Trinitatis

Kerkdiensten zondag 13 september 2020

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s middags om 17.00 uur kunt u meeluisteren, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Voorganger: ds. P.A. Versloot
Organist: Sietze de Vries

Ochtenddienst: Heilig Avondmaal

Orde van dienst

 • Zingen: Psalm 150 a
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: NLB 919: 1-4
 • Kinderlied: Jezus is de Goede Herder
 • Schriftlezing: Johannes 1-17 NBV
 • Zingen: NLB 653: 1, 5, 7
 • Onderwijs over het heilig Avondmaal
 • Geloofsbelijdenis (staande) gezongen: NLB 340b
 • Zingen: NLB 376: 1,4,5
 • Het Heilig Avondmaal wordt in gereedheid gebracht
 • Nodiging
 • Uitdelen Brood en Wijn
 • Breking van het brood
  • Allen nemen het brood tot zich
 • Inschenken van de wijn
  • Allen drinken de wijn
 • Lofprijzing: Hosea 14: 5-9
 • Zingen: Psalm 84: 2,3,4
 • Tijdens naspel komen kinderen terug
 • Toelichting collecten door diaken
 • Onze Vader (gezamenlijk uitgesproken)
 • Slotlied: NLB 345: 1-3
 • Zegen beantwoord met een gezamenlijk gezongen “Amen” (staande)
 • Iedereen gaat weer zitten
 • De dienstdoend ouderling legt uit hoe men de kerk moet verlaten en licht toe waar de bekertjes gedeponeerd kunnen worden

Middagdienst: Psalmenvespers

In de middagdienst (17.00 uur) gaat ds. A. J. Minnema voor. M.m.v. Roder Girl Choristers

Collecten

Collecte Ochtenddienst

Collecte Ochtenddienst

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:
– Scipio (app op uw smartphone of tablet)
– Tikkie:

– via een bankoverschrijving (vermeld a.u.b. duidelijk het doel):
– voor ‘gewone’ collecten: NL08 RABO 0641 1348 94 t.n.v. ‘Protestantse Gemeente Groningen’
– voor zendingsbus, collecte van de wijkdiaconie of voor het wijkfonds: NL76 RABO 0106 0402 51 t.n.v. ‘Diaconie Hervormde Gemeente Martinikerk’

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Avondmaalscollecte 13-9 en 4-10: Project 1027 voor Beiroet
Onlangs werden we opgeschrikt door de onvoorspelbaar zware explosie in Beiroet, Libanon. Ruim 200 mensen kwamen om en meer dan 5000 mensen raakten gewond. De partnerkerken van de GZB zijn gelijk begonnen met opruimacties, distributie van water en voedsel voor hen die dakloos zijn geworden en steun bij medische behandelingen. Daarnaast wil de GZB hulp verlenen voor de schade aan een aantal kerken, de predikantenopleiding NEST en de kinderdagopvang GROW welke worden ondersteund door de GZB.

Eerste collecte: Wijkdiaconie: NET Wereldwijd Bijbelgetrouw onderwijs
NET is een organisatie die zich inzet voor het toerusten en bemoedigen van voorgangers in Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Dit wordt gedaan via Bijbelscholen en lokale trainers. Door het coronavirus is het op veel plekken niet meer mogelijk om elkaar fysiek te ontmoeten en moeten er andere vormen gezocht worden om de trainingen doorgang te kunnen laten hebben, bijvoorbeeld via digitale oplossingen zoals podcast uitzendingen. Om de voorzieningen hiervoor te kunnen realiseren zijn juist nu extra middelen nodig. Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Tweede collecte: Protestantse Kerk: Jeugdwerk (JOP)
‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Een oudere vrouw vertelt ontroerd hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk weer weten te vinden. Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken en dat is niet voor niets. Meer dan de helft van de Kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna eenderde is niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s maken dankzij Kliederkerk kennis met bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. Collecteer mee om Kliederkerk te laten groeien, zodat op steeds meer plaatsen mensen van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met bijbelverhalen om samen in het voetspoor van Jezus te gaan.

Zendingsbussen: IFES Groningen

IFES is een grensverleggende beweging van internationale studenten die bidden, de bijbel lezen en getuigen. IFES is opgebouwd uit studentenverenigingen zoals Alpha, Ichthus, C.S.F.R. en GSV. Internationaal zijn meer dan 500.000 studenten aangesloten bij IFES in meer dan 170 landen. IFES gelooft dat gepassioneerde christenstudenten in deze wereld blijvend een verschil kunnen maken. Dit doet IFES door betrokken met studenten op te trekken en ze toe te rusten, aan te moedigen en mee te helpen. Deze maand collecteren we voor IFES in Groningen. Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.