Achtste zondag na Trinitatis

Kerkdienst zondag 2 augustus 2020

Op deze zondag wordt een kerkdienst uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur kunt u meeluisteren, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Voorganger: ds. B.J. Urgert
Organist: Stef Tuinstra

Orde van dienst

 • Inleidend orgelspel
 • Psalm 25 vers 7 en 10
 • Stilte, votum en groet
 • Gebed om ontferming
 • Lied 1010 vers 1 en 2
 • Leefregel
 • Lied 474 vers 4, 5 en 6
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kinderlied: Lied 718 vers 1 en 4
 • Toralezing: Genesis 32 vers 22-32
 • Lied 944
 • Evangelielezing: Lukas 22 vers 39-46
 • Verkondiging
 • Psalm 146 vers 1 en 3
 • Aankondiging collecten
 • Dankgebed, met voorbede en gezamenlijk Onze Vader
 • Lied 409 vers 1, 2 en 3
 • Heenzending en zegen

Collecten

Collecte Ochtenddienst

Collecte Ochtenddienst

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:
– Scipio (app op uw smartphone of tablet)
– Tikkie: kerk050.nl/MKC (of via de QR-code hiernaast)
– via een bankoverschrijving (vermeld a.u.b. duidelijk het doel):

– voor ‘gewone’ collecten: NL08 RABO 0641 1348 94 t.n.v. ‘Protestantse Gemeente Groningen’
– voor zendingsbus, collecte van de wijkdiaconie of voor het wijkfonds: NL76 RABO 0106 0402 51 t.n.v. ‘Diaconie Hervormde Gemeente Martinikerk’

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecte tijdens eredienst: Voedselbank Stad Groningen
Logo Voedselbank GroningenDe Voedselbank Stad Groningen zamelt levensmiddelen in en stelt deze gratis ter beschikking aan huishoudens die onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien. Beoogd doel van de Voedselbank Stad Groningen is om voedsel te verstrekken aan ruim 600 gezinnen, in de stad Groningen. Verder geeft dit voldoening voor ruim 100 vrijwilligers, waaronder ook scholieren die een maatschappelijke stage bij de voedselbank lopen. Het leert hen op een betere manier om te gaan met voedsel en opent hen de ogen voor armoede.

Uitgangscollecte: Stedelijk kerkenwerk
Met de tweede collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de inzet van predikanten en kerkelijk werkers in onze wijkgemeenten.
Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Zendingsbussen: IZB

De opbrengst deze maand is voor IZB. De IZB staat voor zending in Nederland. Zij verlangen ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld. En dat zij daardoor mensen die Hem nog niet kennen laten kennismaken en samen met zijn gemeente Hem navolgen. Met kennis en ervaring willen zij daarom de kerk en plaatselijke gemeenten ondersteunen bij het vervullen van hun missionaire roeping. Voorbeelden zijn: Gemeente stichtingen door pioniersplekken zoals Het Pand, toerusting van gemeenten (Focus traject), camping evangelisatie (Dabar) en toerusting van predikanten (Areopagus). Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Wijkfonds
We vragen u ook nu om uw bijdrage voor het Wijkfonds, omdat de inkomsten daarvan grotendeels wegvallen i.v.m. de middag- en avonddiensten die niet doorgaan. Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:
– de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
– koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
– jeugdwerk
– deze website
– abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.
Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!