Vijftiende zondag na Trinitatis

Kerkdienst zondag 20 september 2020

Op deze zondag wordt een kerkdienst uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur kunt u meeluisteren, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Voorganger: ds. H.C. Marchand
Organist: Sietze de Vries

Orde van dienst

 • Inleidend orgelspel
 • Zingen: Lied 209 Heer Jezus, o Gij dageraad
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 95:1,2
 • Gebod
 • Zingen: Psalm 95:3,4
 • Gebed om de verlichting met de H.Geest
 • Kinderlied: Lees je Bijbel, bid elke dag
 • Schriftlezing Mattëus 19:30-20:16
 • Zingen: Psalm 113
 • Prediking Thema: De werkers van het laatste uur n.a.v. schriftlezing vers 16
 • Zingen: Lied 990 De laatsten worden de eersten
 • Dankgebed en voorbede
 • Mededelingen
 • Zingen: Lied 1014
 • Zegen

Collecten

Collecte Ochtenddienst

Collecte Ochtenddienst

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:
– Scipio (app op uw smartphone of tablet)
– Tikkie: kerk050.nl/MKC (of via de QR-code hiernaast)
– via een bankoverschrijving (vermeld a.u.b. duidelijk het doel):

– voor ‘gewone’ collecten: NL08 RABO 0641 1348 94 t.n.v. ‘Protestantse Gemeente Groningen’
– voor zendingsbus, collecte van de wijkdiaconie of voor het wijkfonds: NL76 RABO 0106 0402 51 t.n.v. ‘Diaconie Hervormde Gemeente Martinikerk’

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Eerste collecte: Wereldwijd: Versterk de Kerk!
Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een licht op een berg zijn: een baken van hoop. Gezicht van Christus, zoals in de Bijbel beschreven. Dat is echter niet voor iedere kerk even gemakkelijk. Vooral niet als een kerk gevestigd is in een land waar bijna geen christenen zijn of waar christenen in verdrukking leven. Kerk in Actie ondersteunt deze kerken in de minderheid, bijvoorbeeld bij het opleiden van predikanten, bij het bieden van diaconaat en noodhulp of bij het weer opbouwen van kerken, huizen en scholen in door geweld getroffen regio’s. Collecteer mee om deze kerken te versterken!

Tweede collecte: Stedelijk kerkenwerk
Met de tweede collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de inzet van predikanten en kerkelijk werkers in onze wijkgemeenten.
Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Zendingsbussen: IFES Groningen
IFES is een grensverleggende beweging van internationale studenten die bidden, de bijbel lezen en getuigen. IFES is opgebouwd uit studentenverenigingen zoals Alpha, Ichthus, C.S.F.R. en GSV. Internationaal zijn meer dan 500.000 studenten aangesloten bij IFES in meer dan 170 landen. IFES gelooft dat gepassioneerde christenstudenten in deze wereld blijvend een verschil kunnen maken. Dit doet IFES door betrokken met studenten op te trekken en ze toe te rusten, aan te moedigen en mee te helpen. Deze maand collecteren we voor IFES in Groningen. Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Wijkfonds
We vragen u ook nu om uw bijdrage voor het Wijkfonds, omdat de inkomsten daarvan grotendeels wegvallen i.v.m. de middag- en avonddiensten die niet doorgaan. Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:
– de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
– koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
– jeugdwerk
– deze website
– abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.
Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!