Zevende zondag na Trinitatis

Kerkdienst zondag 26 juli 2020

Op deze zondag wordt een kerkdienst uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur kunt u meeluisteren, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Voorganger: ds. O.C Kerssen
Organist: Jannie Knol – de Vries

Orde van dienst

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
 • Intochtslied Psalm 24: 1, 2, 3
 • Stil gebed – votum – groet
 • Psalm 95: 1, 3
 • Gebod Galaten 5: 1 + 13 – 25
 • Lied 405: 1, 3, 4
 • Gebed
 • Kinderlied: Lied 218: 1, 4 en 5 ‘Dank u voor deze nieuwe morgen’
 • Schriftlezing Marcus 7: 1 – 23
 • Psalm 139: 1, 2, 14
 • Verkondiging
 • Lied 912: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Dankgebed, voorbeden, afgesloten met het Onze Vader
 • Lied 425
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Collecten

Collecte Ochtenddienst

Collecte Ochtenddienst

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:
– Scipio (app op uw smartphone of tablet)
– Tikkie: kerk050.nl/MKC (of via de QR-code hiernaast)
– via een bankoverschrijving (vermeld a.u.b. duidelijk het doel):

– voor ‘gewone’ collecten: NL08 RABO 0641 1348 94 t.n.v. ‘Protestantse Gemeente Groningen’
– voor zendingsbus, collecte van de wijkdiaconie of voor het wijkfonds: NL76 RABO 0106 0402 51 t.n.v. ‘Diaconie Hervormde Gemeente Martinikerk’

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecte tijdens eredienst: Wijkdiaconiecollecte: Netwerk DAK
Netwerk Dak is de “koepel” waarvan ca 150 inloophuizen lid zijn. Deze inloophuizen zijn voor veel eenzame mensen en dak- en thuislozen hun belangrijkste of zelfs enige steun, en de enige die hun eenzaamheid een beetje verdrijft. Nu veel inloophuizen sluiten, zijn er nieuwe vormen van hulp nodig: telefonisch contact, huisbezoek (of langs gaan bij daklozen) of met de broodfiets of soepbus de stad door om mensen in het vizier te houden. De coronacrisis vereist noodhulp aan de bezoekers en hier is extra geld voor nodig. Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Uitgangscollecte: Stedelijk kerkenwerk
Met de tweede collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de inzet van predikanten en kerkelijk werkers in onze wijkgemeenten.
Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Zendingsbussen: Wycliffe
Wycliffe Bijbelvertalers heeft als doel dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel in zijn eigen taal. Zo’n 400 jaar geleden werd gestart met het vertalen van de Bijbel in het Nederlands, de bekende Statenvertaling. Op dit moment zijn er ongeveer 1,5 miljard mensen waarvoor er geen Bijbel bestaat in hun eigen taal. In totaal zijn er nog 2163 talen te gaan. Hoog tijd om hier verandering in te brengen en financiële betrokkenheid vanuit ons land is dan ook onmisbaar om deze vertaalprojecten mogelijk te maken. Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Wijkfonds
We vragen u ook nu om uw bijdrage voor het Wijkfonds, omdat de inkomsten daarvan grotendeels wegvallen i.v.m. de middag- en avonddiensten die niet doorgaan. Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:
– de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
– koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
– jeugdwerk
– deze website
– abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.
Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!