Zestiende zondag na Trinitatis

Kerkdienst zondag 27 september 2020

Bediening Heilige Doop

Op deze zondag wordt een kerkdienst uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur kunt u meeluisteren, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Voorganger: ds. P.A. Versloot
Organist: Stef Tuinstra
Met medewerking van het Agricola Consort onder leiding van Jaap de Kok

Orde van dienst

 • Welkom
 • Lied: This is the Day (door het Agricola Consort)
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Gezang 95 vers 1 en 3 (Liedboek 1973, op de wijs van psalm 56)
 • Onderwijs over de doop
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: NLB 348 vers 2 (allen), 5 (koor) en 6 (allen)
 • Doopgelofte
 • Getuigenissen
 • Bediening van de doop
 • Zingen: Psalm 134 vers 3 NB
 • Vraag aan de gemeente
 • Doopouders krijgen een cadeau
 • Kinderlied: Ben je groot, of ben je klein
 • Dankzegging voor de doop en gebed om opening van het Woord
 • Schriftlezing 1: 1 Samuel 1 vers 9 tot en met 20
 • Zingen: NLB 152 vers 1 (koor) en 2 (allen)
 • Schriftlezing 2: Lukas 1 vers 26 tot en met 35
 • Zingen: NLB 152 vers 3 (vrouwen) en 4 (allen)
 • Preek
 • Zingen: NLB 418 vers 1 en 2
 • Toelichting collecten
 • Gedachtenis br. Jan van der Molen
 • Zingen: NLB 23b vers 2
 • Gebeden
 • Zingen: NLB 978 vers 1 (allen), 2 (koor), 3 en 4 (allen)
 • Zegen met gezongen amen

 

Collecten

Collecte Ochtenddienst

Collecte Ochtenddienst

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:
– Scipio (app op uw smartphone of tablet)
– Tikkie: kerk050.nl/MKC (of via de QR-code hiernaast)
– via een bankoverschrijving (vermeld a.u.b. duidelijk het doel):

– voor ‘gewone’ collecten: NL08 RABO 0641 1348 94 t.n.v. ‘Protestantse Gemeente Groningen’
– voor zendingsbus, collecte van de wijkdiaconie of voor het wijkfonds: NL76 RABO 0106 0402 51 t.n.v. ‘Diaconie Hervormde Gemeente Martinikerk’

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Eerste collecte: Diaconie Protestantse Gemeente Groningen
De opbrengst is bestemd voor de diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen. Hiermee worden diaconale werkzaamheden in de stad ondersteund en wordt ook aan andere doelen, projecten of organisaties bijgedragen, zowel lokaal als internationaal.Tweede collecte: Protestantse Kerk: Vredeswerk
Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen.

In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee?

 

Zendingsbussen: IFES Groningen
IFES is een grensverleggende beweging van internationale studenten die bidden, de bijbel lezen en getuigen. IFES is opgebouwd uit studentenverenigingen zoals Alpha, Ichthus, C.S.F.R. en GSV. Internationaal zijn meer dan 500.000 studenten aangesloten bij IFES in meer dan 170 landen. IFES gelooft dat gepassioneerde christenstudenten in deze wereld blijvend een verschil kunnen maken. Dit doet IFES door betrokken met studenten op te trekken en ze toe te rusten, aan te moedigen en mee te helpen. Deze maand collecteren we voor IFES in Groningen. Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Wijkfonds
We vragen u ook nu om uw bijdrage voor het Wijkfonds, omdat de inkomsten daarvan grotendeels wegvallen i.v.m. de middag- en avonddiensten die niet doorgaan. Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:
– de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
– koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
– jeugdwerk
– deze website
– abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.
Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!