Kerkdienst zondag 28 juni 2020

Derde zondag na Trinitatis

Op deze zondag wordt een kerkdienst uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur kunt u meeluisteren, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Voorganger: dr. T.T.J. Pleizier
Organist: dhr. Sietze de Vries

Orde van dienst

 • Orgelspel
 • Afkondigingen door de ouderling van dienst
 • Zingen: NLB 871(staande)
 • Welkom, votum en groet
 • Wetslezing Matteüs 5:3-10
 • Zingen: Psalm 67
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Zingen: kinderlied uit OTH 380 Laat de kinderen tot Mij komen
  In de kindernevendienst gaat het over het verhaal van de drie dienaren n.a.v. Mattheus 25
  Bij de basiscatechese is het onderwerp Naomi en Ruth.
 • Schriftlezing Jeremia 31:27-40
 • Zingen: NLB 858
 • Prediking “Gods nieuwe normaal”
 • Collecte aankondiging
 • Dankgebed, Voorbeden en Onze Vader
 • Slotlied: NLB 834
 • Zegen
 • Orgelspel

Collecten

Collecte Ochtenddienst

Collecte Ochtenddienst

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:
– Scipio (app op uw smartphone of tablet)
– Tikkie: kerk050.nl/MKC (of via de QR-code hiernaast)
– via het bankrekeningnummer dat vermeld staat bij het collectedoel

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecte tijdens eredienst: Stichting Leergeld
Stichting Leergeld Groningen e.o. is operationeel sinds augustus 2007. Stichting Leergeld Groningen ondersteunt schoolgaande kinderen (van 4 tot 18 jaar) van ouders met lage inkomens omdat ze vindt dat alle kinderen mogen meedoen. Wij proberen te voorkomen dat kinderen die in een armoedesituatie leven in een sociaal isolement terechtkomen. Dat kan komen doordat zij vanwege onvoldoende middelen niet deel kunnen nemen aan activiteiten die voor hun vorming van groot belang zijn. Meedoen vergroot de horizon van kinderen. Zo maken zij sociale contacten, leren teamgeest, zich handhaven in een groep, leren winnen en verliezen. Als kinderen worden buitengesloten en niet mee kunnen doen, komen niet alleen zij ernstig tekort. Het is beter nu geld te geven om mee te doen, dan later als maatschappij duur ‘leergeld’ te betalen. Leergeld Groningen e.o. ondersteunt door financiële hulp te verstrekken en/of door te bemiddelen/door te verwijzen waar noodzakelijk is. De vrijwilligers (onze intermediairs) kijken eerst samen met de aanvragers of al gebruik is gemaakt van andere voorzieningen en verwijzen onze vrijwilligers de aanvrager door naar de juiste organisatie. Leergeld Groningen e.o. ondersteunt als blijkt dat er geen voorliggende voorziening is of vult aan indien de voorliggende voorziening onvoldoende is.

Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKC1
NL08 RABO 0641 1348 94 t.n.v. Protestantse Gemeente Groningen o.v.v. ‘Leergeld, Martinikerk, 28 juni 2020’

Uitgangscollecte: Stedelijk kerkenwerk
Met de tweede collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de inzet van predikanten en kerkelijk werkers in onze wijkgemeenten.
Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKC2
NL08 RABO 0641 1348 94 t.n.v. Protestantse Gemeente Groningen o.v.v. ‘Stedelijk kerkenwerk, Martinikerk, 28 juni 2020’

Zendingsbussen: Missionair werk in Het Pand
Deze maand is de opbrengst van de zendingsbussen voor het Missionair werk in Het Pand. In Het Pand vinden veel verschillende activiteiten plaats, o.a. huiswerkbegeleiding, ouder-peuter ochtend, sport en spelweek, koffiemomenten en er is iedere zondag een viering met lunch. Het Pand voorziet met haar activiteiten een duidelijke behoefte in de wijk en in onze gemeente. Onze missionair werker en de vrijwilligers proberen een relatie op te bouwen want aandacht voor bezoekers is een belangrijk speerpunt. Op een actieve manier willen zij aspecten van christelijk geloof meegeven aan de bezoekers. Ondanks de corona maatregelen proberen zij het werk zo goed mogelijk doorgang te laten vinden op alternatieve manieren.
Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKC3
NL76 RABO 0106 0402 51 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Martinikerk o.v.v. ‘Zendingsbus juni’

Collecte Wijkfonds

Collecte Wijkfonds

Wijkfonds
We vragen u ook nu om uw bijdrage voor het Wijkfonds, omdat de inkomsten daarvan grotendeels wegvallen i.v.m. de middag- en avonddiensten die niet doorgaan. Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:
– de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
– koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
– jeugdwerk
– deze website
– abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.
Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKCA2
– NL51 INGB 0004 2111 33 t.n.v. Stichting Wijkfonds Martinikerk o.v.v. ‘Collecte Wijkfonds’