Zeventiende zondag na Trinitatis

Kerkdienst zondag 4 oktober 2020

Bediening Heilig Avondmaal

Op deze zondag wordt een kerkdienst uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur kunt u meeluisteren, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Thema

‘De Genezer van ontrouw.’

Voorganger: ds. P.A. Versloot
Organist: Sietze de Vries
Met medewerking van het Agricola Consort onder leiding van Jaap de Kok

Orde van dienst

 • Zingen: NLB 870: 1-5
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 72: 4,5,6
 • Kinderlied: ‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven
 • Schriftlezingen:
 • Zingen NLB 145: 3,4
 • Zingen: NLB 145: 5, 6
 • Onderwijs over het heilig Avondmaal
 • Geloofsbelijdenis (staande) gezongen: NLB 340 a
 • Zingen: NLB 287: 1,4,5
 • Het Heilig Avondmaal wordt in gereedheid gebracht
 • Nodiging
 • Uitdelen Brood en Wijn
 • Breking van het brood
  • Allen nemen het brood tot zich
 • Inschenken van de wijn
  • Allen drinken de wijn
 • Gesproken lofprijzing: Jakobus 3: 13-18
 • Zingen: NLB 65: 2,3,5
 • Tijdens naspel komen kinderen terug
 • Toelichting collecten door diaken
 • Onze Vader (gezamenlijk uitgesproken)
 • Slotlied: NLB 766: 1-3
 • Zegen, beantwoord met een gezamenlijk gezongen “Amen” (staande)
 • Iedereen gaat weer zitten
 • De dienstdoend ouderling legt uit hoe men de kerk moet verlaten en licht toe waar de bekertjes gedeponeerd kunnen worden

Collecten

Collecte Ochtenddienst

Collecte Ochtenddienst

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

 • Scipio (app op uw smartphone of tablet)
 • Tikkie
 • via een bankoverschrijving (vermeld a.u.b. duidelijk het doel):
  • voor ‘gewone’ collecten: NL08 RABO 0641 1348 94 t.n.v. ‘Protestantse Gemeente Groningen’
  • voor zendingsbus, collecte van de wijkdiaconie of voor het wijkfonds: NL76 RABO 0106 0402 51 t.n.v. ‘Diaconie Hervormde Gemeente Martinikerk’

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Avondmaalscollecte: Project 1027 voor Beiroet
Onlangs werden we opgeschrikt door de onvoorspelbaar zware explosie in Beiroet, Libanon. Ruim 200 mensen kwamen om en meer dan 5000 mensen raakten gewond. De partnerkerken van de GZB zijn gelijk begonnen met opruimacties, distributie van water en voedsel voor hen die dakloos zijn geworden en steun bij medische behandelingen. Daarnaast wil de GZB hulp verlenen voor de schade aan een aantal kerken, de predikantenopleiding NEST en de kinderdagopvang GROW welke worden ondersteund door de GZB.Eerste collecte: Platform kerk en aardbeving
Kerk en Aardbeving is een platform van kerken in en rond het gebied dat te maken heeft met de gevolgen van de aardgaswinning. De aardbevingen hebben duidelijk gemaakt dat aardgaswinning niet zonder gevolgen blijft. Vele huizen zijn beschadigd geraakt en daardoor ook veel mensen die er wonen. Dit is een probleem dat het persoonlijke leven van de Groningers sterk beïnvloed. Een aanzienlijk deel van de bewoners is lid van de kerken. De kerken vormen maatschappelijke groeperingen die zich bezighouden met het welzijn, sociale verhoudingen verbonden met de levensovertuiging. Daardoor kunnen zij een eigen inbreng hebben in deze problematiek. Die inbreng geeft het Platform Kerk en Aardbeving vorm.Tweede collecte: Protestantse Kerk: Israël – Leren door ontmoeting en dialoog
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. Het gesprek in de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg en het internetproject ‘De Uitdaging’ met stellingen, geloofsgesprekken en interviews. De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk humanitair project met het Centraal Joods Overleg. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

 

Zendingsbussen: Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek
De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen. De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van een christelijke leefgemeenschap, individuele geestelijke begeleiding, een beperkt dagprogramma met voldoen rust en ruimte, advies met betrekking tot nazorg en informatie en advies aan de plaatselijke gemeente. Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.