Vierde zondag na Trinitatis

Kerkdienst zondag 5 juli 2020

Openbare geloofsbelijdenis & Heilige Doop

Thema: ‘Geworteld leven’

Op deze zondag wordt een kerkdienst uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur kunt u meeluisteren, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Voor deze dienst is ook een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor gemeenteleden. Hiervoor dient u een plek te reserveren.

Voorganger: ds. P.A. Versloot
Organist: dhr. Stef Tuinstra
Met medewerking van het Agricola Consort o.l.v. Jaap de Kok

Orde van dienst

‘This is the day that the Lord has made’ door het koor
Welkom door de ouderling van dienst
Psalm 89 vers 7 en 8, oude berijming
Onderlinge begroeting
Stil gebed
Bemoediging en groet
Psalm 63 vers 1 en 2
Oproep tot heiliging: 2 Korinthiërs 4 vers 16 tot en met 5 vers 10
Psalm 63 vers 3
Gebed
Kinderlied: Welzalig de man die niet wandelt
Lezing: Psalm 1
Lezing: Efeziërs 3 vers 14 tot en met 21
Preek
Liedboek voor de Kerken 487 vers 1 en 2
Uitleg over het doen van belijdenis
Persoonlijke getuigenissen: Michael en André
Belijdenisvragen
Handoplegging en doop Michael
Vraag aan gemeente
Lied door belijdeniscatechisanten en koor: NLB 891
Verwelkoming aan avondmaal
Toespraak br. Cees Langebeeke
Toelichting collecten
Dankzegging en voorbede
Psalm 150a
Zegen
Muziek

Collecten

Collecte Ochtenddienst

Collecte Ochtenddienst

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:
– Scipio (app op uw smartphone of tablet)
– Tikkie: kerk050.nl/MKC (of via de QR-code hiernaast)
– via het bankrekeningnummer dat vermeld staat bij het collectedoel

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecte tijdens eredienst: Kerk in Actie: Nederland – Vakantiepret voor kinderen in armoede
Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er twee per klas! Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en informatie. Ook brengen we diakenen met elkaar in contact, zodat zij van elkaar kunnen leren.
Verder ondersteunen we diaconieën via de Actie Vakantietas met rugzakjes die zij kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen. Collecteert u mee?

Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKC1
NL08 RABO 0641 1348 94 t.n.v. Protestantse Gemeente Groningen o.v.v. ‘KIA, Martinikerk, 5 juli 2020’

Uitgangscollecte: Stedelijk kerkenwerk
Met de tweede collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de inzet van predikanten en kerkelijk werkers in onze wijkgemeenten.
Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKC2
NL08 RABO 0641 1348 94 t.n.v. Protestantse Gemeente Groningen o.v.v. ‘Stedelijk kerkenwerk, Martinikerk, 5 juli 2020’

Zendingsbussen: Wycliffe
Wycliffe Bijbelvertalers heeft als doel dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel in zijn eigen taal. Zo’n 400 jaar geleden werd gestart met het vertalen van de Bijbel in het Nederlands, de bekende Statenvertaling. Op dit moment zijn er ongeveer 1,5 miljard mensen waarvoor er geen Bijbel bestaat in hun eigen taal. In totaal zijn er nog 2163 talen te gaan. Hoog tijd om hier verandering in te brengen en financiële betrokkenheid vanuit ons land is dan ook onmisbaar om deze vertaalprojecten mogelijk te maken. Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKC3
NL76 RABO 0106 0402 51 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Martinikerk o.v.v. ‘Zendingsbus juli’

Collecte Wijkfonds

Collecte Wijkfonds

Wijkfonds
We vragen u ook nu om uw bijdrage voor het Wijkfonds, omdat de inkomsten daarvan grotendeels wegvallen i.v.m. de middag- en avonddiensten die niet doorgaan. Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:
– de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
– koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
– jeugdwerk
– deze website
– abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.
Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKCA2
– NL51 INGB 0004 2111 33 t.n.v. Stichting Wijkfonds Martinikerk o.v.v. ‘Collecte Wijkfonds’