Dertiende zondag na Trinitatis

Kerkdienst zondag 6 september 2020

Op deze zondag wordt een kerkdienst uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur kunt u meeluisteren, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Voorganger: prop. A. P. Schep

Orde van dienst

 • Inleidend orgelspel
 • Zingen Psalm 121: 1 en 2
 • Votum
 • Leefregel
 • Zingen NLB 1014: 1, 2 en 5
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Kinderlied Lied 218 
 • Lezing Matteüs 18: 1 – 20
 • Zingen Psalm 139: 1 en 14
 • Prediking
 • Zingen NLB 974: 2, 3, 4 en 5
 • Lezing formulier Heilig Avondmaal
 • Collecte (aankondiging)
 • Dankgebed, voorbede en Onze Vader
 • Zingen NLB: 966: 2, 3 en 5
 • Zegen

Collecten

Collecte Ochtenddienst

Collecte Ochtenddienst

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:
– Scipio (app op uw smartphone of tablet)
– Tikkie: kerk050.nl/MKC (of via de QR-code hiernaast)
– via een bankoverschrijving (vermeld a.u.b. duidelijk het doel):

– voor ‘gewone’ collecten: NL08 RABO 0641 1348 94 t.n.v. ‘Protestantse Gemeente Groningen’
– voor zendingsbus, collecte van de wijkdiaconie of voor het wijkfonds: NL76 RABO 0106 0402 51 t.n.v. ‘Diaconie Hervormde Gemeente Martinikerk’

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Eerste collecte: Ghana: Een sterke kerk op een kwetsbare plek
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand van teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee kun kans op werk, en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jongeren. Collecteer mee voor de kerk in Ghana!

Tweede collecte: Wijkwerk
Met deze collecte worden in iedere wijkgemeente eigen, verschillende doelen bekostigd. Te denken valt aan wijkavonden, liturgieën, jeugdactiviteiten, sommige bijzondere kerkdiensten of vieringen, of zelfs aan administratiekosten.

Zendingsbussen: IFES Groningen

IFES is een grensverleggende beweging van internationale studenten die bidden, de bijbel lezen en getuigen. IFES is opgebouwd uit studentenverenigingen zoals Alpha, Ichthus, C.S.F.R. en GSV. Internationaal zijn meer dan 500.000 studenten aangesloten bij IFES in meer dan 170 landen. IFES gelooft dat gepassioneerde christenstudenten in deze wereld blijvend een verschil kunnen maken. Dit doet IFES door betrokken met studenten op te trekken en ze toe te rusten, aan te moedigen en mee te helpen. Deze maand collecteren we voor IFES in Groningen. Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Wijkfonds
We vragen u ook nu om uw bijdrage voor het Wijkfonds, omdat de inkomsten daarvan grotendeels wegvallen i.v.m. de middag- en avonddiensten die niet doorgaan. Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:
– de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
– koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
– jeugdwerk
– deze website
– abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.
Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!