Kerkdienst zondag 10 mei 2020

Zondag Cantate Domino – Zing voor de Heer
4e zondag na Pasen

Op deze zondag wordt een kerkdienst uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur kunt u meeluisteren, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Voorganger: ds. P.A. Versloot
Organist: dhr. Johan Smit
Met medewerking van een selectie zangers van het Agricola Consort o.l.v. Jaap de Kok

Orde van dienst

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom door de ouderling van dienst
 • Zingen NLB 315: 1-3
 • Toelichting op de dienst door de predikant
 • Bemoediging en groet
 • Zingen Psalm 98: 1-4
 • Gebed
 • Schriftlezing uit Deuteronomium 6: 20-25 door Anita Verhoeven
 • Zingen NLB 556: 1
 • Schriftlezing uit Johannes 14: 15-21 door Egbert Minnema
 • Zingen NLB 556: 2,3,4
 • Preek
 • Zingen NLB 310: 1-5
 • Anita Verhoeven vertelt hoe zij deze tijd beleeft (75 jaar vrijheid plus Corona)
 • Gaven en Gebeden
 • Slotlied Psalm 149: 3,4,5 Zegen
 • Orgelspel

Collecten

Collecte Ochtenddienst

Collecte Ochtenddienst

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:
– Scipio (app op uw smartphone of tablet)
– Tikkie: kerk050.nl/MKC (of via de QR-code hiernaast)
– via het bankrekeningnummer dat vermeld staat bij het collectedoel

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecte tijdens eredienst: Stichting INLIA
INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. We zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.
INLIA is hét Groningse kennisinstituut op het terrein van asielzoekers in nood. Vanuit een centrale positie als expert en lobbyist zijn ze in staat de belangen van die asielzoekers én de samenleving als geheel te behartigen. Zij doen dat door bijvoorbeeld individuele asielzoekers bij te staan in nood, maar ook door gemeenten te adviseren in maatschappelijke vraagstukken rondom asielzoekers in nood: INLIA zoekt en vindt aanvaardbare oplossingen voor alle partijen. Kijk voor meer informatie op: www.inlia.nl

Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKC1
NL08 RABO 0641 1348 94 t.n.v. Protestantse Gemeente Groningen o.v.v. ‘INLIA, Martinikerk, 10 mei 2020’

Uitgangscollecte: Jeugdwerk Protestantse Kerk in Nederland
Het initiatief #Durfte brengt jong en oud in gemeenten samen. Jongeren en volwassenen gaan samen aan de slag rond een gedeelde passie. Van koken tot een gemeenteweekend organiseren en van een moestuin onderhouden tot een escaperoom maken. Jongeren leren hierbij om steeds meer dingen zelf te doen en verantwoordelijkheden te dragen. Jong en oud leren van elkaar, mede door gesprekken rond geloofsthema’s. Ook ontstaat meer verbinding in de gemeente tussen verschillende generaties. JOP, Jong Protestant, ontwikkelt materialen voor volwassenen in de gemeente die een #Durfte-groep leiden. Hierin staat onder meer hoe je zo’n groep start en hoe je het geloofsgesprek in de groep begeleidt. Collecteert u mee zodat JOP deze materialen verder kan ontwikkelen? Voor meer informatie: www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/collecte-protestantse-kerk-jop-nederland-jong-en-oud-leren-van-elkaar

Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKC2
NL08 RABO 0641 1348 94 t.n.v. Protestantse Gemeente Groningen o.v.v. ‘JOP, Martinikerk, 10 mei 2020’

Zendingsbussen: GZB
De GZB is een zendingsorganisatie in de Protestantse Kerk in Nederland. Al meer dan 100 jaar delen zij het evangelie, samen met gemeenten over de hele wereld. De missie is om, samen met kerken wereldwijd, te bouwen aan geloofsgemeenschappen waar het geloof zich verdiept, iedereen zich welkom weet en er onvoorwaardelijk wordt omgezien naar mensen die extra zorg nodig hebben. Zij verlangen ernaar dat de kerk daadwerkelijk een plek is waar niemand wordt buitengesloten van Gods bevrijdende evangelie. Zij geloven in de kracht van samen, verbonden in de liefde van Jezus Christus. Zending bindt ons samen. Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!

Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKC3
NL76 RABO 0106 0402 51 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Martinikerk o.v.v. ‘Zendingsbus mei’

Collecte Wijkfonds

Collecte Wijkfonds

Wijkfonds
We vragen u ook nu om uw bijdrage voor het Wijkfonds, omdat de inkomsten daarvan grotendeels wegvallen i.v.m. de middag- en avonddiensten die niet doorgaan. Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:
– het uitzenden van kerkdiensten met beeld en geluid via kerkdienstgemist
– de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
– koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
– jeugdwerk
– deze website
– abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.
Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKCA2
– NL51 INGB 0004 2111 33 t.n.v. Stichting Wijkfonds Martinikerk o.v.v. ‘Collecte Wijkfonds’