Kerkdienst zondag 24 mei 2020

Zondag Exaudi – Hoor!
laatste zondag na Pasen

Op deze zondag wordt een kerkdienst uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur kunt u meeluisteren, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Voorganger: prop. J.R. Hartog-Hoogendam
Organist: dhr. Stef Tuinstra
Met medewerking van het Agricola Consort o.l.v. Jaap de Kok

Orde van dienst

 • Inleidend orgelspel
 • Afkondigingen door de ouderling van dienst
 • Zingen: Psalm 25: 2 en 4
 • Welkom en votum
 • Wetslezing: Romeinen 12: 9- 21
 • Zingen: Lied 974: 1 ,2, 3 en 5
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Handelingen 1: 4-14
 • Zingen: Gezang 235 ( Liedboek voor de kerken 1973)
 • Preek
 • Collecte
 • Zingen: NLB 197
 • Dankgebed en voorbeden afgesloten met een gezamenlijk Onze Vader
 • Slotlied: A.F. Troost: Hoelang laat Gij ons wachten ( Uit: Zingende Gezegend: nr 73) op de melodie van Psalm 6
 • Zegen
 • Orgelspel

Collecten

Collecte Ochtenddienst

Collecte Ochtenddienst

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:
– Scipio (app op uw smartphone of tablet, let op de overboekingsinfo bij de eerste collecte!)
– Tikkie: kerk050.nl/MKC (of via de QR-code hiernaast)
– via het bankrekeningnummer dat vermeld staat bij het collectedoel

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecte tijdens eredienst: ZWO: Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië

Door de economische situatie zien veel mensen in Moldavië geen andere mogelijkheid dan voor korte of langere tijd in het buitenland te gaan werken. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze kinderen en ouderen zijn. De organisatie Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven. MCA traint bijvoorbeeld jongeren zodat zij hulp kunnen geven aan ouderen. Voor meer informatie: https://www.kerkinactie.nl/projecten/diaconaal-werk-door-kerken

Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKC1
– Scipio: kies voor ‘KIA – nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana’. Deze collecte stond eerder gepland, maar is omgeruild met een collecte die al in maart is gehouden.
NL08 RABO 0641 1348 94 t.n.v. Protestantse Gemeente Groningen o.v.v. ‘ZWO, Martinikerk, 24 mei 2020’

Uitgangscollecte: Stedelijk kerkenwerk

Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan
de inzet van predikanten en kerkelijk werkers in onze wijkgemeenten.

Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKC2
NL08 RABO 0641 1348 94 t.n.v. Protestantse Gemeente Groningen o.v.v. ‘Stedelijk kerkenwerk, Martinikerk, 24 mei 2020’

Zendingsbussen: GZB
De GZB is een zendingsorganisatie in de Protestantse Kerk in Nederland. Al meer dan 100 jaar delen zij het evangelie, samen met gemeenten over de hele wereld. De missie is om, samen met kerken wereldwijd, te bouwen aan geloofsgemeenschappen waar het geloof zich verdiept, iedereen zich welkom weet en er onvoorwaardelijk wordt omgezien naar mensen die extra zorg nodig hebben. Zij verlangen ernaar dat de kerk daadwerkelijk een plek is waar niemand wordt buitengesloten van Gods bevrijdende evangelie. Zij geloven in de kracht van samen, verbonden in de liefde van Jezus Christus. Zending bindt ons samen. Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!

Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKC3
NL76 RABO 0106 0402 51 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Martinikerk o.v.v. ‘Zendingsbus mei’

Collecte Wijkfonds

Collecte Wijkfonds

Wijkfonds
We vragen u ook nu om uw bijdrage voor het Wijkfonds, omdat de inkomsten daarvan grotendeels wegvallen i.v.m. de middag- en avonddiensten die niet doorgaan. Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:
– het uitzenden van kerkdiensten met beeld en geluid via kerkdienstgemist
– de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
– koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
– jeugdwerk
– deze website
– abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.
Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKCA2
– NL51 INGB 0004 2111 33 t.n.v. Stichting Wijkfonds Martinikerk o.v.v. ‘Collecte Wijkfonds’