Kerkdienst zondag 17 mei 2020

Zondag Rogate  – Bid!
5e zondag na Pasen

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s avonds om 19.00 uur kunt u meeluisteren, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger: ds. H.C. Marchand
Organist: dhr. Stef Tuinstra
Met medewerking van een selectie zangers van het Agricola Consort
Thema kindernevendienst: David en Abigaïl
Thema basiscatechese: David en Batseba

Orde van dienst

Welkom, afkondigingen door de ouderling van dienst
Zingen: psalm 66: 1, 6 (staande)
Votum en groet (staande)
Zingen: psalm 117d
Wetslezing
Zingen: lied 313: 3, 4, 5
Gebed om de opening van het Woord
Zingen: kinderlied, Als je bidt zal Hij je geven
Schriftlezing: Johannes 16: 16-33
Zingen: psalm 116: 1, 2, 3, 4
Prediking: Johannes 16: 23-24
Zingen: lied 418: 1, 2, 3, 4
Collecte (voor toelichting, zie verder naar onder)
Dankgebed en voorbeden, afgesloten met lied 371 (staande)
Zegen (staande)

Avonddienst

Voorganger: dhr. M. de Jager
Organist: mw. Janny Knol

Orde van dienst

Welkom door de ouderling van dienst
Zingen: psalm 113: 1, 2 (staande)
Toelichting op de dienst
Bemoediging en groet
Zingen: lied 909: 1, 2, 3
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Psalm 84
Zingen: Psalm 91a: 1, 2, 3
Verkondiging
Zingen: Dit huis een herberg onderweg (melodie: psalm 84)
Zingen: geloofsbelijdenis, lied 342: 1, 2, 3, 4, 5
Gebeden en gaven (voor toelichting, zie hieronder)
Slotlied: lied 248: 1, 2, 3, 4
Zegen

Collecten

Collecte Ochtenddienst

Collecte Ochtenddienst

U kunt tijdens of na deze diensten op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:
– Scipio (app op uw smartphone of tablet)
– Tikkie: kerk050.nl/MKC (of via de QR-code hiernaast)
– via het bankrekeningnummer dat vermeld staat bij het collectedoel

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecte tijdens eredienst: Diaconie Protestantse Gemeente Groningen
De opbrengst is bestemd voor de Diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen. Hiermee worden diaconale werkzaamheden in de stad ondersteund en wordt ook aan andere doelen, projecten of organisaties bijgedragen, zowel lokaal als internationaal.

Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKC1
NL08 RABO 0641 1348 94 t.n.v. Protestantse Gemeente Groningen o.v.v. ‘Diaconie, Martinikerk, 17 mei 2020’

Uitgangscollecte: Stedelijk kerkenwerk
Met de tweede collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de inzet van predikanten en kerkelijk werkers in onze wijkgemeenten.
Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKC2
NL08 RABO 0641 1348 94 t.n.v. Protestantse Gemeente Groningen o.v.v. ‘Stedelijk kerkenwerk, Martinikerk, 17 mei 2020’

Zendingsbussen: GZB
De GZB is een zendingsorganisatie in de Protestantse Kerk in Nederland. Al meer dan 100 jaar delen zij het evangelie, samen met gemeenten over de hele wereld. De missie is om, samen met kerken wereldwijd, te bouwen aan geloofsgemeenschappen waar het geloof zich verdiept, iedereen zich welkom weet en er onvoorwaardelijk wordt omgezien naar mensen die extra zorg nodig hebben. Zij verlangen ernaar dat de kerk daadwerkelijk een plek is waar niemand wordt buitengesloten van Gods bevrijdende evangelie. Zij geloven in de kracht van samen, verbonden in de liefde van Jezus Christus. Zending bindt ons samen. Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!

Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKC3
NL76 RABO 0106 0402 51 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Martinikerk o.v.v. ‘Zendingsbus mei’

Collecte Wijkfonds

Collecte Wijkfonds

Wijkfonds
We vragen u ook nu om uw bijdrage voor het Wijkfonds, omdat de inkomsten daarvan grotendeels wegvallen i.v.m. de middag- en avonddiensten die niet doorgaan. Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:
– de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
– koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
– jeugdwerk
– deze website
– abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.
Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKCA2
– NL51 INGB 0004 2111 33 t.n.v. Stichting Wijkfonds Martinikerk o.v.v. ‘Collecte Wijkfonds’