Epifanie

Kerkdiensten
zondag 3 december 2020

Op deze zondag worden kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s middags om 17.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Voorganger prop. B. Coster

Orde van dienst

 • Inleidend orgelspel
 • Afkondigingen door dienstdoende ouderling
 • Lied 313 vers 1
 • Welkom, votum en groet
 • Wetslezing
 • Lied 864 vers 1
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Genesis 4
 • Psalm 8 vers 1 en 6
 • Preek over Genesis 4 vers 26
 • Lied 754 vers 1
 • Aankondiging collecten
 • Dankgebed, voorbeden en Onze Vader
 • Lied 792 vers 1 en 2
 • Zegen

Voorganger ds. Tirtsa Liefting en ds. Pieter Versloot
Organist Janny Knol – de Vries

Orde van dienst

 • Music
 • Welcome
 • Song: ‘Lord, I come to you’
 • Votum
 • Greeting
 • Sharing the Peace of Christ
 • Saying sorry to God
 • Words of assurance
 • Song: ‘Be still for the presence of the Lord’
 • Prayer for illumination
 • Reading: Ephesians 1 verses 1 – 14
 • Sermon: ‘A New Future’
 • Song: ‘In Christ alone’
 • Affirmation of Faith
 • Intercessions
 • Quiet time of prayer
 • Prayer of the Day
 • The Lords Prayer
 • Hymn: ‘Praise my Soul’
 • Benediction and Dismissal
 • Music

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten ochtenddienst

Eerste collecte: Voedselbank Groningen
Logo Voedselbank GroningenDe opbrengst van deze collecte gaat naar de voedselbank. Het doel van de voedselbank is het op verschillende manieren een bijdrage leveren aan het verhelpen van (verborgen) armoede en het tegengaan van verspilling. De voedselbank in de stad Groningen wil voorzien in het verstrekken van voedsel aan ca. 600 gezinnen. Met uw bijdrage draagt u bij aan het voorzien in deze behoefte en wordt er bijgedragen aan de vaste onkosten van de voedselbank zelf.
Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!

Tweede collecte: Wijkwerk (wijkfonds)
Met deze collecte worden in iedere wijkgemeente eigen, verschillende doelen bekostigd. Te denken valt aan wijkavonden, liturgieën, jeugdactiviteiten, sommige bijzondere kerkdiensten of vieringen, of zelfs aan administratiekosten.

Collecten middag/avonddienst

Eerste collecte avond: Onkosten (Wijkfonds)
Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:
– de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
– koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
– jeugdwerk
– deze website
– abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d. Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Zendingsbussen: IZB
De opbrengst deze maand is voor IZB. De IZB staat voor zending in Nederland. Zij verlangen ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld. En dat zij daardoor mensen die Hem nog niet kennen laten kennismaken en samen met zijn gemeente Hem navolgen. Met kennis en ervaring willen zij daarom de kerk en plaatselijke gemeenten ondersteunen bij het vervullen van hun missionaire roeping. Voorbeelden zijn: Gemeente stichting door pioniersplekken zoals Het Pand, toerusting van gemeenten (Focus traject), camping evangelisatie (Dabar) en toerusting van predikanten (Areopagus).

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Extra oproep voor de Voedselbank

De diaconieën van de Nieuwe Kerk en de Martinikerk en de Stichting Martinikerk ondersteunen de Voedselbank in Groningen. Elke woensdag en vrijdag kunt u tussen 14 en 17 uur corona-proof levensmiddelen doneren door de luiken van het boter-en-broodhuisje van de Martinikerk (naast de Kosterij).

We verzoeken u wel om alleen houdbare producten in te leveren. Er kunnen namelijk enkele dagen tussen zitten tot de producten worden opgehaald.

Bent u niet in de gelegenheid om producten te doneren? Dan kunt u natuurlijk ook een financiële bijdrage doen. Kijk hiervoor op de website van de Voedselbank. https://voedselbank-groningen.nl/geld-doneren/

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!