Oud- en nieuwjaarsdag

Kerkdiensten
donderdag 31 december 2020
vrijdag 1 januari 2021

Op deze oud- en nieuwjaarsdag worden kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. Op 31 december ’s avonds om 19.00 uur en op 1 januari ’s morgens om 10.30 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Oudjaarsdienst

Voorganger ds. Pieter Versloot
Organist Stef Tuinstra

Orde van dienst

 • Orgelspel
 • Mededelingen door ouderling van dienst
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Psalm 65 vers 1 en 2
 • Schuldbelijdenis
 • Psalm 65 vers 3 en 6
 • Genadeverkondiging
 • Geloofsbelijdenis: lied 342 vers 1 tot en met 5
 • Gebed
 • Schriftlezing: Psalm 126
 • Lied 418 vers 1 en 2
 • Preek: “Een lach en een traan…”
 • Lied 418 vers 3 en 4
 • Gebeden
 • Toelichtingen collecten
 • Lied 425
 • Zegen
 • Orgelspel

Nieuwjaarsdienst

Voorganger ds. Pieter Versloot
Organist Stef Tuinstra

Orde van dienst

 • Orgelspel
 • Welkom
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Lied 287 vers 1 en 2
 • Gebod
 • Psalm 25 vers 2
 • Schriftlezing: Psalm 131
 • Overweging: ‘Geborgen en uitgedaagd’
 • Lied 727 vers 1, 2 en 10
 • Toelichting collecten
 • Gebeden
 • Psalm 150a vers 1 tot en met 4
 • Zegen

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten oud- en nieuwjaarsdag

Eerste collecte: Wijkdiaconie: Voedselbank Groningen
Logo Voedselbank GroningenDe opbrengst van deze collecte gaat naar de voedselbank. Het doel van de voedselbank is het op verschillende manieren een bijdrage leveren aan het verhelpen van (verborgen) armoede en het tegengaan van verspilling. De voedselbank in de stad Groningen wil voorzien in het verstrekken van voedsel aan ca. 600 gezinnen. Met uw bijdrage draagt u bij aan het voorzien in deze behoefte en wordt er bijgedragen aan de vaste onkosten van de voedselbank zelf.
Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de kosten van verwarming en verlichting van de kerkgebouwen. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Zendingsbussen december: Open Doors
De opbrengst van de zendingsbussen is deze maand bestemd voor Open Doors. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Zij brengen Bijbels, christelijke lectuur, geven trainingen en verlenen de organisatie praktische hulp zoals traumazorg en noodhulp. Open Doors werkt wereldwijd in zo’n 50 landen. Daarnaast willen zij westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk d.m.v. speciale campagnes en presentaties in Nederland om de verhalen van vervolgde christenen te vertellen.
De missie van Open Doors is dan ook om vervolgde christenen wereldwijd te versterken, toe te rusten en aan te moedigen.
Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Zendingsbussen januari: IZB
De opbrengst deze maand is voor IZB. De IZB staat voor zending in Nederland. Zij verlangen ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld. En dat zij daardoor mensen die Hem nog niet kennen laten kennismaken en samen met zijn gemeente Hem navolgen. Met kennis en ervaring willen zij daarom de kerk en plaatselijke gemeenten ondersteunen bij het vervullen van hun missionaire roeping. Voorbeelden zijn: Gemeente stichting door pioniersplekken zoals Het Pand, toerusting van gemeenten (Focus traject), camping evangelisatie (Dabar) en toerusting van predikanten (Areopagus).

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Extra oproep voor de Voedselbank

De diaconieën van de Nieuwe Kerk en de Martinikerk en de Stichting Martinikerk ondersteunen de Voedselbank in Groningen. Elke woensdag en vrijdag (met uitzondering van de periode 25 december t/m 1 januari) kunt u tussen 14 en 17 uur corona-proof levensmiddelen doneren door de luiken van het boter-en-broodhuisje van de Martinikerk (naast de Kosterij).

We verzoeken u wel om alleen houdbare producten in te leveren. Er kunnen namelijk enkele dagen tussen zitten tot de producten worden opgehaald.

Bent u niet in de gelegenheid om producten te doneren? Dan kunt u natuurlijk ook een financiële bijdrage doen. Kijk hiervoor op de website van de Voedselbank. https://voedselbank-groningen.nl/geld-doneren/

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!