Eerste zondag na Epifanie 

Kerkdiensten
zondag 10 januari 2021

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s middags om 17.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger ds. Cees Hoek
Organist Stef Tuinstra

Orde van dienst

 • Orgelspel
 • Zingen voor de dienst: Psalm 146: 1 en 3
 • Stil gebed
 • Votum en Groet
 • Gez. 207: 1 en 2 (De trouw en goedheid van de Heer…)
 • Wet van God en samenvatting
 • Psalm 139: 14
 • Gebed
 • Schriftlezingen:
 • Gez. 904: 1 en 3 (Beveel gerust uw wegen…)
 • Verkondiging: God zorgt in 2021
 • Gez. 512: 1 en 2 (O Jezus, hoe vertrouwd en goed)
 • Oproep om de gaven te geven
 • Dankgebed en voorbeden
 • Psalm 138: 4
 • Zegen
 • Orgelspel

Avondgebed

Voorganger ds. Versloot
Organist Jannie Knol – De Vries
Voorzang leden van het Martini-kerkkoor onder leiding van Marijke van Zanten – Broers

Orde van dienst

 • Orgelspel
 • Welkom
 • Introïtus door koor: NLB 859: 1-4
 • Openingsgebed
  • Voorganger: God, kom mij te hulp,
  • Allen: Heer, haast U mij te helpen.
  • Voorganger: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
  • Allen: Zoals het was in het begin, nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen,
  • Amen
 • Koor: Psalm 36 a
 • Schriftlezing OT: Psalm 36: 1-4
 • Koor: Psalm 36 a
 • Schriftlezing OT: Psalm 36: 5-10
 • Koor: Psalm 36a
 • Schriftlezing OT: Psalm 36: 11-13
 • Koor: Psalm 36a
 • Schriftlezing NT: 1 Johannes 1: 1-10
 • Reflecties
 • Koor: NLB 246b: 3,4,5
 • Gebeden met 5 x acclamatie NLB 368c
 • Gezongen Onze Vader NLB 370: 1-3
 • Koor: NLB 753: 1-6
 • Zegen
 • Orgelspel

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte: Diaconie Protestantse Gemeente Groningen
De opbrengst is bestemd voor de diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen. Hiermee worden diaconale werkzaamheden in de stad ondersteund en wordt ook aan andere doelen, projecten of organisaties bijgedragen, zowel lokaal als internationaal.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de kosten van verwarming en verlichting van de kerkgebouwen. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Collecten Avondgebed

Eerste collecte avond: Stedelijk kerkenwerk
Met de 1e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan het onderhoud van de orgels in de kerken. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Tweede collecte avond: Wijkfonds
Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:
– de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
– koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
– jeugdwerk
– deze website
– abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d. Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Zendingsbussen: IZB
De opbrengst deze maand is voor IZB. De IZB staat voor zending in Nederland. Zij verlangen ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld. En dat zij daardoor mensen die Hem nog niet kennen laten kennismaken en samen met zijn gemeente Hem navolgen.

Met kennis en ervaring willen zij daarom de kerk en plaatselijke gemeenten ondersteunen bij het vervullen van hun missionaire roeping. Voorbeelden zijn:

 1. Gemeente stichting door pioniersplekken zoals Het Pand
 2. toerusting van gemeenten (Focus traject)
 3. camping evangelisatie (Dabar)
 4. toerusting van predikanten (Areopagus)

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Extra oproep voor de Voedselbank

De diaconieën van de Nieuwe Kerk en de Martinikerk en de Stichting Martinikerk ondersteunen de Voedselbank in Groningen. Elke woensdag en vrijdag kunt u tussen 14 en 17 uur corona-proof levensmiddelen doneren door de luiken van het boter-en-broodhuisje van de Martinikerk (naast de Kosterij).

We verzoeken u wel om alleen houdbare producten in te leveren. Er kunnen namelijk enkele dagen tussen zitten tot de producten worden opgehaald.

Bent u niet in de gelegenheid om producten te doneren? Dan kunt u natuurlijk ook een financiële bijdrage doen. Kijk hiervoor op de website van de Voedselbank. https://voedselbank-groningen.nl/geld-doneren/

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!