Beloken Pasen 

Kerkdiensten
zondag 11 april 2021

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s middags om 17.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger ds. J. de Kok
Organist familie Knol – De Vries
Voorzang vier gemeenteleden

Orde van dienst

 • Inleidend orgelspel
 • Afkondigingen
 • Psalm 149 1,2,3
 • Votum en groet
 • NLB 885 Groot is Uw trouw, o Heer
 • Wetslezing Leviticus 19:1-4 & 9-18
 • NLB 320 Wie oren om te horen heeft
 • Kindermoment Jezus belooft zijn vrede
 • Kinderlied NLB 935 Je hoeft niet bang te zijn
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Bijbellezen
  • Efeziërs 1
 • LvdK 1973 Gezang 462 ‘Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de dood’
 • Verkondiging De opstandingskracht van Jezus voor allen die geloven
 • NLB 834 ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’
 • Aankondiging collecte
 • Dankgebed en voorbede + ‘Onze vader’
 • NLB 641 ‘Jezus leeft en ik met Hem’
 • Zegen

Psalmenvespers

Voorganger ds. H.C. Marchand
Organist Johan Smit
Voorzang vier zangers van het Agricola Consort

Orde van dienst

 • Introïtus door het koor: This is the day (Psalm 118:24) – anon. (c. 1600)
  • This is the day the Lord has made; We will rejoice and be glad in it.
 • Voorganger: Heer, open mijn lippen
  • Allen: Mijn mond zal zingen van Uw eer
 • Voorganger: God, kom mij te hulp
  • Allen: Heer, haast U  mij te helpen. Eer zij de heerlijkheid Gods, Vader, Zoon en Heilige Geest zoals het was in het begin, nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen, Amen
 • Voorganger: Zegen de HEER
  • Allen: De Naam des Heren zij geprezen
 • Lied 646
 • Psalm 39
  • vers 1 gezongen
  • vers 3-7 gelezen
  • vers 4 gezongen
  • vers 11-12 gelezen
  • vers 6 gezongen
 • Lezing Nieuwe Testament Lukas 24:25-35
 • Lied 619a
 • Reflectie over Brandende harten (Psalm 39:4 en Lukas 24:32)
 • Lied 651
 • Gebeden
 • Voorganger: De Heer met U allen
  • Allen: Zijn vrede met u.
 • Voorganger: Laten wij bidden
  • Allen: Heer, ontferm U, Christus, ontferm U, Heer, ontferm U
 • Gezongen Onze Vader NLB 191
 • Voorganger: Toon ons, God, Uw erbarmen
  • Allen: En schenk ons Uw heil
 • Voorganger: Geef wie ons regeren bevrijding
  • Allen: Dat zij antwoorden als wij roepen
 • Voorganger: Uw kerk zal zich hullen in gerechtigheid
  • Allen: En Uw getrouwen zullen juichen
 • Voorganger: Bevrijd Uw volk, o God
  • Allen: En zegen uw erfdeel
 • Voorganger: Geef in onze dagen vrede
  • Allen: Wie anders dan Gij zal voor ons strijden?
 • Voorganger: Schep mij een zuiver hart, o God
  • Allen: En neem Uw heilige Geest niet van mij
 • Voorbeden, 3 x afgesloten met 368f
 • Lied 239
 • Zegen + Amen

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte: Voedselbank Groningen
Logo Voedselbank GroningenDe Voedselbank Stad Groningen zamelt levensmiddelen in en stelt deze gratis ter beschikking aan huishoudens die onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien. Beoogd doel van de Voedselbank Stad Groningen is om voedsel te verstrekken aan ruim 750 gezinnen, in de stad Groningen. Verder geeft dit voldoening voor ruim 190 vrijwilligers, waaronder ook scholieren die een maatschappelijke stage bij de voedselbank lopen. Het leert hen op een betere manier om te gaan met voedsel en opent hen de ogen voor armoede.

Tweede collecte: Wijkwerk (Wijkfonds)
Met deze collecte worden in iedere wijkgemeente eigen, verschillende doelen bekostigd. Te denken valt aan wijkavonden, liturgieën, jeugdactiviteiten, sommige bijzondere kerkdiensten of vieringen, of zelfs aan administratiekosten.

Collecten Avonddienst

Eerste collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de inzet van predikanten en kerkelijk werkers in onze wijkgemeenten Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Tweede collecte: Wijkfonds
Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:

 • de professionele zang tijdens de diensten
 • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
 • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
 • jeugdwerk
 • deze website
 • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.
Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Zendingsbussen: Trans World Radio
De opbrengst van de zendingsbussen deze maand gaat naar TWR. TWR wil de wereld bereiken met het Evangelie van Jezus Christus door middel van radio en andere media, als internet, mobiele telefoons en MP3-spelers. TWR zendt uit in meer dan 230 talen over de hele wereld en probeert mensen in aanraking te laten komen met het Evangelie. Radio is een medium waar in het geheim naar geluisterd kan worden. Ook op plekken waar verspreiding van het Evangelie verboden is. Radio bereikt grote groepen mensen tegelijk met dezelfde boodschap tegen relatief lage kosten. Radio bereikt mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen. Voor velen is de radio de enige mogelijkheid om het Evangelie te horen.
Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!

Extra oproep voor de Voedselbank

De diaconieën van de Nieuwe Kerk en de Martinikerk en de Stichting Martinikerk ondersteunen de Voedselbank in Groningen. Elke woensdag en vrijdag kunt u tussen 14 en 17 uur corona-proof levensmiddelen doneren door de luiken van het boter-en-broodhuisje van de Martinikerk (naast de Kosterij).

We verzoeken u wel om alleen houdbare producten in te leveren. Er kunnen namelijk enkele dagen tussen zitten tot de producten worden opgehaald.

Bent u niet in de gelegenheid om producten te doneren? Dan kunt u natuurlijk ook een financiële bijdrage doen. Kijk hiervoor op de website van de Voedselbank. https://voedselbank-groningen.nl/geld-doneren/

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!