Kerkdiensten
zondag 11 juli 2021

Zesde zondag na Trinitatis

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s avonds om 19.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Doopdienst Daniel Nieuwland en Carmen Zijderveld

Voorganger ds. P.A. Versloot
Organist Sietze de Vries

Orde van dienst

 • Orgelspel/muziek
 • Welkom
 • Zingen: NLB 903: 1,2 en 3
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Psalm 105: 1, 2,3
 • Kindermoment
 • Kinderlied: NLB 218: 1-5
 • Onderwijs over de doop
 • Gezongen geloofsbelijdenis: NLB 342: 1-5
 • Gebed
 • Bediening van de doop
 • Zingen: Ps 103: 3
 • Vraag aan de gemeente
 • Zingen Ps 103: 4,5
 • Uitreiking kinderbijbels
 • Gebed
 • Lezing OT Ex 33:18-23 tot 34: 1-10
 • Lezing NT: Hebreeën 11: 24-27
 • Preek
 • NLB 976:1-3
 • Toelichting collecten diakenen
 • Gebed en voorbeden
 • Gezamenlijk Onze Vader
 • Lied: Ps 150 A
 • Zegen (Gezamenlijk amen)
 • Instructies voor feliciteren en koffiedrinken
 • Koffiedrinken

Avonddienst

Voorganger ds. Mark de Jager
Organist familie Knol – De Vries

Orde van dienst

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom door de ouderling van dienst
 • Psalm 65: 1 & 2 (De stilte zingt U toe o Here)
 • Bemoediging en groet
 • NLB 971: 1 & 3 (Zing een nieuw lied voor God de Here)
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Schriftlezing: 1 Koningen 19:8-18 (NBV)
 • NLB 313: 1, 2 & 5 (Een rijke schat van wijsheid)
 • Verkondiging
 • Psalm 62: 1 & 5 (Mijn ziel is stil tot God mijn Heer)
 • Geloofsbelijdenis – NLB 340b (Ik geloof in God de Vader)
 • Aankondiging collecte
 • Gebeden
 • NLB 283: 1, 3 & 4 (In de veelheid van geluiden)
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte: Wijkdiaconie
De bestemmingen vindt u in de wijkberichten in deze Kerk in Stad of ontvangt u op een andere manier van uw wijkdiaconie.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de kosten van de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

 

Collecten Avonddienst

Eerste collecte: Stedelijk kerkenwerk
Met deze collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de kosten van de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Tweede collecte: Wijkfonds
Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:

 • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
 • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
 • jeugdwerk
 • deze website
 • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.

Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Zendingsbussen: Het Bijbelhuis
Het Bijbelhuis is al bijna 50 jaar actief in Antwerpen-Noord, een dynamische wijk. Ernst van Velzen, ons wel bekend als voormalig evangelist in onze wijkgemeente, is hier coördinator en zijn vrouw Thera werkt er in het vrouwenwerk. Wekelijks worden er activiteiten voor kinderen, jongeren en ouderen georganiseerd. Zoals kinder- en jongerenclubs, sportmiddagen, bijbel-en thema-avonden, uitstapjes, naaiateliers en buurtmaaltijden.
In het werk ligt een belangrijk accent op het aangaan en onderhouden van vriendschappen met als doel relaties aan te gaan en van hieruit te laten zien wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan.