Achtiende zondag na Trinitatis

Kerkdiensten zondag 11 oktober 2020

Op deze zondag worden twee kerkdienst uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s middags om 17.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger: prop. H. J. van der Wal
Organist: Jannie Knol – de Vries

Orde van dienst

 • Inleidend orgelspel
 • Afkondigingen door de dienstdoende ouderling
 • Intochtslied: Psalm 46:1, 2 en 3
 • Welkom en votum
 • Wetslezing: Deuteronomium 5
 • Lied: Psalm 25: 1 en 2
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Kinderlied: Lees je Bijbel, bid elke dag
 • Schriftlezing: Daniël 6:10-12, 16-28
 • Lied: 318: 1, 2 en 4
 • Prediking
 • Lied: 146c: 1, 2 en 3
 • Collecte (alleen aankondiging)
 • Dankgebed en voorbeden afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Slotlied: Lied 755: 1 en 2
 • Zegen

Avondgebed

Thema

‘Kerk en stadion’

Voorganger: ds. P.A. Versloot
Organist: Johan Smit
Agricola Consort onder leiding van Jaap de Kok verlenen medewerking.

Orde van dienst

 • Orgelspel
 • Welkom
 • Introïtus: Psalm 147: 1,2
 • Openingsgebed
  • Voorganger: God, kom mij te hulp,
  • Allen: Heer, haast U mij te helpen.
  • Voorganger: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
  • Allen: zoals het was in het begin, nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen,
  • Amen
 • Schriftlezing: Psalm 33
 • Zang: Psalm 147: 3
 • Schriftlezing: Kolossenzen 3:16 en 17
 • Zang: Psalm 147:4
 • Reflecties “Kerk en stadion”
 • Koor: NLB 280: 1-7
 • Gebeden
  • Gebed van de dag
  • Voorbeden met gesproken acclamaties (Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen U bereiken (7 x).
  • Onze Vader
 • Koor: NLB 248: 1-4
 • Zegen

Collecten

Collecte Ochtenddienst

Collecte Ochtenddienst

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

 • Scipio (app op uw smartphone of tablet)
 • Tikkie:
 • via een bankoverschrijving (vermeld a.u.b. duidelijk het doel):
  • voor ‘gewone’ collecten: NL08 RABO 0641 1348 94 t.n.v. ‘Protestantse Gemeente Groningen’
  • voor zendingsbus, collecte van de wijkdiaconie of voor het wijkfonds: NL76 RABO 0106 0402 51 t.n.v. ‘Diaconie Hervormde Gemeente Martinikerk’

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte: Wijkdiaconie: GZB: hulp voor vluchtelingenkampen in Zuid-Soedan
Door de coronacrisis is de situatie in vluchtelingenkampen in Zuid-Soedan onhoudbaar geworden. De rantsoenen die gezinnen eerder ontvingen van de verenigde naties zijn, als gevolg van de wereldwijde corona situatie, met maar liefst 30 procent gekort. De honger onder vluchtelingen in deze kampen neemt dan ook drastisch toe. De GZB probeert waar mogelijk aanvullingen te bieden op de resterende rantsoenen om mensen te helpen. Zo deelt de GZB onder andere zeep en mondmaskers uit om de meest kwetsbaren in deze kampen te beschermen. Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Tweede collecte: Pioniersplek in Stad: Het Stadsklooster
Sinds februari 2015 biedt Stadsklooster Groningen een getijdengebed in de Lutherzaal in de Lutherse Kerk, in de Groninger binnenstad. De woorden Stadsklooster en getijdengebed verwijzen naar een kloostertraditie. Stadsklooster Groningen wil deze traditie, te midden van de hectiek van alledag, voortzetten door een plek te bieden van stilte en aandacht.
Rond de viering van het getijdengebed is er ruimte voor ontmoeting, het aansteken van een kaars, stilte en meditatie. Tijdens het getijdengebed kan je je laten inspireren (In Spiritus) uit de diepste Bron; door velen aangeduid met God, Ene of Eeuwige.
Stadsklooster Groningen is voor zijn activiteiten afhankelijk van giften. Draag bij om ruimte te maken voor stilte en bezinning in Groningen stad, collecteert u mee?

Collecten Avondgebed

Eerste collecte: Stedelijk kerkenwerk
Met de 1e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan het onderhoud van de orgels in de kerken. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Tweede collecte: Wijkfonds
Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:
– de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
– koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
– jeugdwerk
– deze website
– abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.
Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Zendingsbussen: Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek
De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen. De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van een christelijke leefgemeenschap, individuele geestelijke begeleiding, een beperkt dagprogramma met voldoen rust en ruimte, advies met betrekking tot nazorg en informatie en advies aan de plaatselijke gemeente. Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.