Kerkdiensten
zondag 12 september 2021

Vijftiende zondag na Trinitatis

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s middags om 17.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

In deze doopdienst worden Nova Mathilde Mateboer en Elodie Victoria Anna Roo gedoopt

Voorganger ds. P.A. Versloot
Organist Sietze de Vries 

Orde van dienst

 • Welkom
 • Zingen: Psalm 105: 3-5
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: NLB 461: 1 en 2 (allen), 3 en 5 (vrouwen), 4 en 6 (mannen), 7 (allen)
 • Onderwijs over de doop
 • Geloofsbelijdenis (Gezongen)
 • NLB 342: 1-5
 • Verbond
 • Doopgebed
 • Zingen: NLB 349:1-3
 • Doopgelofte
  • 1. Gelooft u het evangelie van onze Heer Jezus Christus, die de weg, de waarheid en het leven is?
  • 2. Gelooft u dat onze kinderen, hoewel zij, net als wij allen van nature aan Gods oordeel onderworpen zijn, door Jezus Christus mogen delen in zijn genade en dat zij daarom als leden van de gemeente gedoopt mogen worden?
  • 3. Belooft u deze kinderen, bij het opgroeien vertrouwd te zullen maken met het evangelie hen voor te gaan op de weg van Jezus in de gemeenschap van de christelijke kerk?
 • Bediening van de doop
 • Zingen: Psalm 134: 3 OB
 • Vraag aan de gemeente
  • Wilt u dit kind ontvangen in uw midden, haar op aanstekelijke wijze de wandel met God voorleven en de ouders ondersteunen bij de geloofsopvoeding?
  • Wat is daarop uw antwoord?
 • Antwoord van de gemeente : Ja van harte
 • De doopouders krijgen een cadeau aangeboden
 • Kinderlied: Laat de kinderen tot Mij komen (Op Toonhoogte 380)
 • Onder het naspel gaan de kinderen naar de kindernevendienst.
 • Dankzegging voor de doop en gebed om opening van het Woord
 • Schriftlezing: Efeziërs 2:1-10
 • Zingen: NLB 665: 4
 • Schriftlezing: Efeziërs 2: 11-22
 • Zingen NLB 665: 5
 • Preek
 • Zingen: NLB 834: 1-3
 • Toelichting collecten door diaken
 • Gebeden
  • Dankgebed
  • Voorbeden
  • Onze Vader (Gezamenlijk uitgesproken)
 • Zingen Ps 68:7 en 12
 • Zegen
 • Orgelspel
 • Na de dienst bent u van harte welkom voor een kop koffie, thee of limonade. Volg de instructies van de ouderlingen

Psalmenvespers

Psalm 42

Voorganger ds. Ineke de Kok – Mellema
Organist Johan Smit
Agricola Consort o.l.v. Jaap de Kok

Orde van dienst

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte ochtenddienst: Haïti via Kerk in Actie
Verdere toelichting niet bekend bij de redactie.

Tweede collecte ochtenddienst: Protestantse Kerk: Kliederkerk
Op zondag 12 september is de tweede collecte bestemd voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een ideale plek voor gezinnen om samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. Samen eten, samen kliederen en samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse vieringen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. Daarmee blijkt kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te voorzien. ‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop’. Van harte aanbevolen!

Collecten Psalmenvespers

Collecte: Onkosten (Wijkfonds)

Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:

 • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
 • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
 • jeugdwerk
 • deze website
 • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.

 

Zendingsbussen: Open Doors
De opbrengst van de zendingsbussen is deze maand bestemd voor Open Doors. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Zij brengen Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Open Doors werkt wereldwijd in zo’n 50 landen. Daarnaast willen zij westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk d.m.v. speciale campagnes, organiseert zij reizen naar gesloten landen en geeft Open Doors presentaties in heel Nederland om de verhalen van vervolgde christenen te vertellen.
Hun missie is op de bres staan voor vervolgde christenen. Ze zijn een interkerkelijke stichting en steunen vervolgde christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte.
Namens het diaconaal team van harte bij u aanbevolen.