Zesde zondag na Epifanie 

Kerkdiensten
zondag 14 februari 2021

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s middags om 17.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger ds. Pieter Versloot
Organist Sietze de Vries
Zang Jaap de Kok

Orde van dienst

 • Orgelspel
 • Welkom
 • Zingen Psalm 68: 10 en 11
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen Psalm 95: 2,3,4
 • Voorbereiding op het heilig Avondmaal.
  • Tekst voor zelfonderzoek
  • Korte stilte
  • Gedicht
  • “Ich folge Christo nach” (BWV 12, J.S. Bach)
 • Gebed
 • Schriftlezing 1 Exodus 2: 1-22
 • Zingen NLB 454: 1-3
 • Schriftlezing 2 Hebreeën 11: 23 en 24
 • Zingen NLB 454: 4,5
 • Preek
 • Zingen NLB 494: 1-3
 • Toelichting collecten
 • Gebeden
 • Zingen NLB 723: 1,2
 • Zegen (gezongen amen)
 • Orgelspel

Psalmenvespers

Voorganger ds. C.S.H. Rijken
Organist Janny Knol – de Vries
Zang Sonja de Vries en Johanna Bart

Orde van dienst

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte: Kerk in Actie: Ethiopië: Noodhulp en Rampenpreventie

Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen.
Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar nóg beter is
het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en leren
ze welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld
verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan het onderhoud van de kerkgebouwen. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Collecte Psalmenvespers

Collecte avond: Onkosten (Wijkfonds)

Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:
 • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
 • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
 • jeugdwerk
 • deze website
 • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.
Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Zendingsbussen: Mercy Ships
De opbrengst deze maand gaat naar Mercy Ships. Mercy Ships is een christelijk stichting met een duidelijke missie: In navolging van Jezus hoop en genezing brengen aan de allerarmsten in de wereld, omdat ieder mens kostbaar is. Met hulp van voornamelijk vrijwilligers vaart Mercy Ships naar de armste delen van de wereld om hier medische hulp te bieden vanuit een christelijke achtergrond. Medeleven, anderen liefhebben en dienen, integriteit, en verantwoordelijkheid zijn kernwaarden van waaruit Mercy Ships in deze hulp voorziet.
Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!

Extra oproep voor de Voedselbank

De diaconieën van de Nieuwe Kerk en de Martinikerk en de Stichting Martinikerk ondersteunen de Voedselbank in Groningen. Elke woensdag en vrijdag kunt u tussen 14 en 17 uur corona-proof levensmiddelen doneren door de luiken van het boter-en-broodhuisje van de Martinikerk (naast de Kosterij).

We verzoeken u wel om alleen houdbare producten in te leveren. Er kunnen namelijk enkele dagen tussen zitten tot de producten worden opgehaald.

Bent u niet in de gelegenheid om producten te doneren? Dan kunt u natuurlijk ook een financiële bijdrage doen. Kijk hiervoor op de website van de Voedselbank. https://voedselbank-groningen.nl/geld-doneren/

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!