Zondag Laetare 

Kerkdiensten
zondag 14 maart 2021

Vierde zondag veertigdagentijd

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s middags om 17.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger ds. F.J.K. van Santen
Organist Sietze de Vries
Zang Marijke Beute

Orde van dienst

 • Inleidend orgelspel
 • Afkondigingen
 • Psalm 75 1, 5, 7
 • Votum en groet
 • Psalm 99 1, 8
 • Wetslezing
 • Gezang 177 1, 5
 • Kindermoment Jezus belooft zijn vrede
 • Kinderlied Mijn vrede laat ik U
 • Gebed
 • Bijbellezen
 • Gezang 182 (NLB 575): 1, 3
 • Verkondiging
 • Gezang 183 (NLB 576b): 5, 7
 • Aankondiging collecte
 • Dankgebed en voorbede + ‘Onze vader’
 • Psalm 22 11,12
 • Zegen

Psalmenvespers

Voorgangers ds. Wim Vermeulen
Organist familie Knol – de Vries
Zang Twan van der Wolde

Orde van dienst

 • Orgelspel
 • Welkom
 • Introïtus door koor: NLB 562
 • Openingsgebed
  • Voorganger: Heer, open mijn lippen
  • Allen: Mijn mond zal zingen van Uw eer
  • Voorganger: God, kom mij te hulp
  • Allen: Heer, haast U  mij te helpen. Eer zij de heerlijkheid Gods, Vader, Zoon en Heilige Geest zoals het was in het begin, nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen, Amen
  • Voorganger: Zegen de HEER
  • Allen: De Naam des Heren zij geprezen
 • Koor NLB 547 vers 1
 • Schriftlezing OT Psalm 38: 1 t/m 3
 • Koor 547 vers 2
 • Schriftlezing OT Psalm 38: 4 t/m 7
 • Koor 547 vers 3
 • Schriftlezing OT Psalm 38: 8 t/m 11
 • Koor 547 vers 4
 • Schriftlezing OT Psalm 38: 12 t/m 16
 • Koor 547 vers 5
 • Schriftlezing OT Psalm 38: 17 t/m 23
 • Koor 547 vers 6
 • Schriftlezing NT Marcus 15 vers 33 t/m 41 
 • Reflecties Koor NLB 578
 • Gebeden
  • Voorganger: De Heer met U allen
  • Allen:Zijn vrede met u.
  • Voorganger: Laten wij bidden
  • Allen: Heer, ontferm U, Christus, ontferm U, Heer, ontferm U
 • Gezongen Onze Vader NLB 191a
  • Voorganger: Toon ons, God, Uw erbarmen
  • Allen: En schenk ons Uw heil
  • Voorganger: Geef wie ons regeren bevrijding
  • Allen: Dat zij antwoorden als wij roepen
  • Voorganger: Uw kerk zal zich hullen in gerechtigheid
  • Allen: En Uw getrouwen zullen juichen
  • Voorganger: Bevrijd Uw volk, o God
  • Allen: En zegen uw erfdeel
  • Voorganger: Geef in onze dagen vrede
  • Allen: Wie anders dan Gij zal voor ons strijden?
  • Voorganger: Schep mij een zuiver hart, o God
  • Allen: En neem Uw heilige Geest niet van mij
 • Voorbeden, 3 x afgesloten met 368d
 • Koor NLB 247
 • Zegen
 • Orgelspel

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte: Kerk in Actie: Nederland: Ondersteuning diaconaat in arme regio’s

In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Juist in deze regio’s zijn de kerken klein en hebben ze niet veel financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie iets doen voor mensen in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je bijvoorbeeld iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede? Kerk in Actie begeleidt
kerken in deze regio’s in hun diaconale taak en ondersteunt hen zo nodig financieel.

Tweede collecte: Wijkwerk (wijkfonds)
Met deze collecte worden in iedere wijkgemeente eigen, verschillende doelen bekostigd. Te denken valt aan wijkavonden, liturgieën, jeugdactiviteiten, sommige bijzondere kerkdiensten of vieringen, of zelfs aan administratiekosten.

Collecten Psalmenvespers

Collecte voor onkosten (wijkfonds)
 Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:

 • de professionele zang tijdens de diensten
 • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
 • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
 • jeugdwerk
 • deze website
 • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.
Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Zendingsbussen: Operatie Mobilisatie
De opbrengst van deze maand gaat naar Operatie Mobilisatie. Dit is een internationale zendingsorganisatie en ontstond meer dan 60 jaar geleden. Zij zetten zich wereldwijd in om samen met lokale kerken de Bijbelse boodschap van het evangelie te verspreiden. Ruim 5200 mensen uit meer dan 110 landen ondernemen dagelijks tal van evangelisatieactiviteiten, ontwikkelingshulp, noodhulp, straatevangelisatie en jongerenwerk. Zij trekken er vaak in internationale teams voor korte of langere tijd op uit om Jezus Christus bekend te maken. Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Extra oproep voor de Voedselbank

De diaconieën van de Nieuwe Kerk en de Martinikerk en de Stichting Martinikerk ondersteunen de Voedselbank in Groningen. Elke woensdag en vrijdag kunt u tussen 14 en 17 uur corona-proof levensmiddelen doneren door de luiken van het boter-en-broodhuisje van de Martinikerk (naast de Kosterij).

We verzoeken u wel om alleen houdbare producten in te leveren. Er kunnen namelijk enkele dagen tussen zitten tot de producten worden opgehaald.

Bent u niet in de gelegenheid om producten te doneren? Dan kunt u natuurlijk ook een financiële bijdrage doen. Kijk hiervoor op de website van de Voedselbank. https://voedselbank-groningen.nl/geld-doneren/

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!