Kerkdiensten
zondag 15 augustus 2021

Elfde zondag na Trinitatis

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s avonds om 19.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger ds. P.A. Versloot
Organist Johan Smit

Orde van dienst

 • Orgelspel
 • Woord van welkom
 • Zingen: Psalm 27: 1,5,6
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Ps 100: 1-3
 • Gebod
 • Zingen: Psalm 100: 4
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Zingen: Jezus is de Goede herder (begeleid op de vleugel)
 • Schriftlezing Exodus 18
 • Zingen: NLB 846: 1, 2
 • Schriftlezing Lukas 9: 10-17
 • Zingen: NLB 846: 5,6
 • Preek
 • Zingen: Psalm 16:3,4
 • Toelichting diaconale doelen
 • Dankgebed – voorbeden – Onze Vader
 • Zingen: NLB 905: 1-4
 • Zegen
 • Orgelspel

Avonddienst

Voorganger prop. H.J. van der Wal
Organist familie Knol – De Vries

Orde van dienst

 • Inleidend orgelspel
 • Afkondigingen door de dienstdoende ouderling
 • Intochtslied (staande): Psalm 87: 1 en 2
 • Stil gebed – Votum
 • Lied: Psalm 96: 1 en 3
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Efeze 4:1-16 (NBV)
 • Lied: NLB 157a: 1 en 3 – Magnificat
 • Prediking
 • Lied: NLB 968: 1 en 2 – „De ware kerk des Heeren”
 • Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel
 • Lied: NLB 412: 1 en 2 – „Wij loven U, o God”
 • Collecte (alleen aankondiging)
 • Dankgebed en voorbeden afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Slotlied (staande): NLB 243: 1, 5 en 7 – „O Heer mijn God, ook deze nacht”
 • Zegenbede

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte ochtenddienst: Pakistan: KiA: Christenen staan sterker in hun geloof
In Pakistan voelen veel christenen zich kwetsbaar en onzeker. Zij maken deel uit van een minderheid. Ook horen ze bij de laagste klasse en daarmee bij de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen weten bovendien relatief weinig over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Samen zorgen zij ervoor dat studenten en voorgangers cursussen en trainingen kunnen volgen over discipelschap en theologie. Deze cursussen zijn onder meer via internet te volgen. Ieder jaar doen daarnaast 6.000 tieners mee aan een jongerentraining​. Zij zijn in de toekomst het kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan? Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals dit project in Pakistan. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Tweede collecte ochtenddienst: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de kosten van de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Collecten Avonddienst

Eerste collecte: Stedelijk kerkenwerk
Met deze collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de kosten van de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Tweede collecte: Wijkfonds
Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:

 • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
 • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
 • jeugdwerk
 • deze website
 • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.

Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Zendingsbussen: Woord en Daad
De opbrengst deze maand gaat naar Woord en Daad. Deze organisatie werkt in 22 landen, voor vele kwetsbare groepen. In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft hen dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar. Ze verbinden mensen, organisaties en sectoren in een land, en over landsgrenzen heen. Via hun programma’s Agrarische ontwikkeling, Bewustwording, Duurzaam water, Educatie, Noodhulp en Weerbaarheid en Werk en Opleiding, werkt Woord en Daad al 45 jaar aan een duurzame verandering.