Drieëntwintigste zondag na Trinitatis

Kerkdiensten zondag 15 november 2020

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s middags om 19.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger ds. P.A. Versloot
Organist Sietze de Vries
Zang Agricola Consort

Orde van dienst

 • Welkom
 • Lied: Psalm 42: 4 en 5
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 42: 6 en 7
 • Gebod
 • Lied: Psalm 139: 14
 • Gebed
 • Kinderlied: Zing van de Vader NLB 304
 • Lezing: 1 Petrus 4: 12-16 NBV
 • Preek
 • Lied 902: 5,6
 • Toelichting collecten
 • Gebeden
 • Lied: 907: 1, 3 en 4
 • Zegen

Catechismusdienst

Voorganger dr. H. M. Marchand

De teksten uit de Gewone Catechismus die centraal staan in de dienst:

59: Wat houdt het in dat Jezus zichzelf ‘het leven’ noemt?
Ook al is Hij niet meer op aarde, Hij is nog altijd de Levende. De dood kon Hem niet vasthouden. Door zijn opstanding deel ik voor altijd in het leven van mijn Heer, die ik uit de hemel verwacht. Hij is Koning van het heelal.
 
60: Hoe komt het dat wij zo slecht in de gaten hebben dat Jezus Koning is?
Wij denken algauw dat de Gekruisigde een verliezer is. Onze eigen ervaringen van lijden en het leed van anderen belemmeren het zicht op Christus’ heerschappij. In zijn overwinning op de dood blijven de littekens van Jezus’ lijden zichtbaar. Zo geloof ik dat ons lijden door Hem niet wordt vergeten.

Collecten

Collecte Ochtenddienst

Collecte Ochtenddienst

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

 • Scipio (app op uw smartphone of tablet)
 • Tikkie:
 • via een bankoverschrijving (vermeld a.u.b. duidelijk het doel):
  • voor ‘gewone’ collecten: NL08 RABO 0641 1348 94 t.n.v. ‘Protestantse Gemeente Groningen’
  • voor zendingsbus, collecte van de wijkdiaconie of voor het wijkfonds: NL76 RABO 0106 0402 51 t.n.v. ‘Diaconie Hervormde Gemeente Martinikerk’

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte: Voedselbank Groningen
Logo Voedselbank GroningenDe Voedselbank Stad Groningen zamelt levensmiddelen in en stelt deze gratis ter beschikking aan huishoudens die onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien. Beoogd doel van de Voedselbank Stad Groningen is om voedsel te verstrekken aan ruim 600 gezinnen, in de stad Groningen. Verder geeft dit voldoening voor ruim 100 vrijwilligers, waaronder ook scholieren die een maatschappelijke stage bij de voedselbank lopen. Het leert hen op een betere manier om te gaan met voedsel en opent hen de ogen voor armoede.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de kosten van het Kerkelijk Bureau. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Collecten Catechismusdienst

Eerste collecte avond: Stedelijk kerkenwerk
Met de 1e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan het onderhoud van de orgels in de kerken. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Tweede collecte avond: Wijkfonds
Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:
– de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
– koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
– jeugdwerk
– deze website
– abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d. Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Zendingsbussen: Stichting Dorcas
De opbrengst deze maand gaat naar de Stichting Dorcas. Dorcas is een internationale christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en wederopbouw. Zij werken in Oost-Europa, Afrika en Midden-Oosten. Hun visie en missie is: Wij werken aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten en wij verlangen ernaar dat mensen en gemeenschappen tot hun recht komen en bloeien. Wij zien armoede, uitsluiting en crisis, en de mensonwaardige gevolgen daarvan. Daar leggen wij ons niet bij neer. Zo volgen wij Jezus Christus na.
Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Extra oproep voor de Voedselbank

De diaconieën van de Nieuwe Kerk en de Martinikerk en de Stichting Martinikerk ondersteunen de Voedselbank in Groningen. Elke woensdag en vrijdag kunt u tussen 14 en 17 uur corona-proof levensmiddelen doneren door de luiken van het boter-en-broodhuisje van de Martinikerk (naast de Kosterij). Daarnaast kunt u ’s zondags ook boodschappen inleveren bij uw bezoek aan een kerkdienst in de ochtend middag of avond.

We verzoeken u wel om alleen houdbare producten in te leveren. Er kunnen namelijk enkele dagen tussen zitten tot de producten worden opgehaald.

Bent u niet in de gelegenheid om producten te doneren? Dan kunt u natuurlijk ook een financiële bijdrage doen. Kijk hiervoor op de website van de Voedselbank. https://voedselbank-groningen.nl/geld-doneren/

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!