Exaudi

Kerkdiensten
zondag 16 mei 2021

Laatste zondag na pasen

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s middags om 19.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger ds. P.A. Versloot
Organist Sietze de Vries
Voorzang Mieke van Oossanen

Orde van dienst

 • Orgelspel
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Zingen Psalm 67: 1-3 De volken zullen U belijden
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Zingen NLB 978: 1-4 (Aan U behoort, o Heer der heren)
 • Kindermoment
 • Lied: Opwekking 510 (Dit is mijn verlangen: Dit lied werd veel in Kikori gezongen)
 • Gebed
 • Schriftlezing: Deuteronomium 8: 2-18
 • Zingen Psalm 65: 4,5 (Gij plant de bergen vast in de aarde)
 • Preek
 • Gezongen geloofsbelijdenis: NLB 342: 1-5 (In God de Vader op zijn troon)
 • Jan Willem en Erica vertellen over hun leven en werken in Papoea Nieuw Guinea
 • De kinderen bieden hen iets aan
 • Toelichting collecte door diaken van dienst
 • Gebeden
 • Zingen LvK 304: 1-3 (God is getrouw, Zijn plannen falen niet)
 • Zending en zegen
 • Orgelspel

Psalmenvespers

Voorganger prof. dr. A. Huijgen
Organist Fam. Knol-De Vries
Voorzang vier gemeenteleden

Orde van dienst

 • Afkondigingen door de dienstdoend ouderling
 • Intochtslied Ps. 105:1,2,3
 • Votum en Groet
 • Lied Ps. 72:1,6,7
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezingen: Exodus 3:1-15; 34:4-9.
 • Lied    313 : 1 en 2
 • Verkondiging n.a.v. GC 69
 • Lied   512 : 1,2,3
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied Ps. 5:4,6,7
 • Dankgebed en voorbeden
 • Slotlied Gez. 723 : 1 en 2
 • Zegen  (waarna de gemeente 1 keer “amen” zingt)

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte: Kerk in Actie: Groningen voor Colombia
Samen met andere kerken uit Drenthe en Groningen ondersteunen we verschillende projecten van Kerk in Actie in Colombia. Onder de noemer: Groningen voor Colombia. Dit jaar zijn er drie collecten. Deze eerste collecte van drie gaat naar een project voor vrouwen als vredestichters. U leest er in deze Kerk in Stad meer over!

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de inzet van predikanten en kerkelijk werkers in onze wijkgemeenten Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Collecten Catechismusdienst

Eerste collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 1e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de inzet van predikanten en kerkelijk werkers in onze wijkgemeenten Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Tweede collecte: Wijkfonds
Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:

 • de professionele zang tijdens de diensten
 • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
 • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
 • jeugdwerk
 • deze website
 • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.
Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Zendingsbussen: Wycliffe Bijbelvertalers
Wycliffe Bijbelvertalers heeft als doel dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel in zijn eigen taal. Zo’n 400 jaar geleden werd gestart met het vertalen van de Bijbel in het Nederlands, de bekende Statenvertaling. Op dit moment zijn er ongeveer 1,5 miljard mensen waarvoor er geen Bijbel bestaat in hun eigen taal. In totaal zijn er nog 2163 talen te gaan. Hoog tijd om hier verandering in te brengen en financiële betrokkenheid vanuit ons land is dan ook onmisbaar om deze vertaalprojecten mogelijk te maken. Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Extra oproep voor de Voedselbank

De diaconieën van de Nieuwe Kerk en de Martinikerk en de Stichting Martinikerk ondersteunen de Voedselbank in Groningen. Elke woensdag en vrijdag kunt u tussen 14 en 17 uur corona-proof levensmiddelen doneren door de luiken van het boter-en-broodhuisje van de Martinikerk (naast de Kosterij).

We verzoeken u wel om alleen houdbare producten in te leveren. Er kunnen namelijk enkele dagen tussen zitten tot de producten worden opgehaald.

Bent u niet in de gelegenheid om producten te doneren? Dan kunt u natuurlijk ook een financiële bijdrage doen. Kijk hiervoor op de website van de Voedselbank. https://voedselbank-groningen.nl/geld-doneren/

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!