Negentiende zondag na Trinitatis

Kerkdiensten zondag 18 oktober 2020

Op deze zondag worden twee kerkdienst uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s avonds om 19.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger: ds. J.M. Viergever
Organist: Stef Tuinstra

Orde van dienst

 • Inleidend orgelspel
 • Afkondigingen door de dienstdoende ouderling
 • Intochtslied: Lied 25: 2
 • Welkom en votum
 • Wetslezing
 • Zingen: Lied 119: 2
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Kinderlied: Lees je Bijbel, bid elke dag (2x)
 • Schriftlezing: Psalm 86
 • Zingen: Lied: 835: 1 en 2
 • Prediking
 • Zingen: Lied 86: 4
 • Collecte (alleen aankondiging)
 • Dankgebed en voorbeden afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Slotlied: Lied 904: 5
 • Zegen

Catechismusdienst

Voorganger: ds. T.T.J. Pleizier

Orde van dienst

 • Orgelspel
 • Afkondigingen door de dienstdoende ouderling
 • Intochtslied 259:1, 2 en 4
 • Votum en Groet
 • Zingen: Lied 713:1, 3, 4
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing 1 Kon. 8:12-15; 22-40
 • Zingen: Lied Ps. 134:1 en 2
 • Prediking
 • Zingen: Lied 66:5 en 6
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Lied 103c:3 en 4
 • Dankgebed en voorbeden
 • Dienst der offeranden (tijdens het voorspel van het slotlied)
 • Slotlied Lied 835:1, 2 en 4 (Jezus, ga ons voor)
 • Zegen (met gezongen ‘Amen’)

Collecten

Collecte Ochtenddienst

Collecte Ochtenddienst

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

 • Scipio (app op uw smartphone of tablet)
 • Tikkie:
 • via een bankoverschrijving (vermeld a.u.b. duidelijk het doel):
  • voor ‘gewone’ collecten: NL08 RABO 0641 1348 94 t.n.v. ‘Protestantse Gemeente Groningen’
  • voor zendingsbus, collecte van de wijkdiaconie of voor het wijkfonds: NL76 RABO 0106 0402 51 t.n.v. ‘Diaconie Hervormde Gemeente Martinikerk’

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte: Rwanda: Met zusters werken aan voldoende eten
De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de kosten van het Kerkelijk Bureau. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Collecten Catechismusdienst

Eerste collecte: Stedelijk kerkenwerk
Met de 1e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan het onderhoud van de orgels in de kerken. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Tweede collecte: Wijkfonds
Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:
– de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
– koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
– jeugdwerk
– deze website
– abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.
Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Zendingsbussen: Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek
De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen. De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van een christelijke leefgemeenschap, individuele geestelijke begeleiding, een beperkt dagprogramma met voldoen rust en ruimte, advies met betrekking tot nazorg en informatie en advies aan de plaatselijke gemeente. Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.