Kerkdiensten
zondag 19 september 2021

Zestiende zondag na Trinitatis

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s avonds om 19.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorganger dr. E van ’t Slot
Organist Sietze de Vries 

Orde van dienst

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 93:1,2,3
 • Stil gebed – Onze hulp – groet – gebed
 • Psalm 93:4
 • Gebed
 • Kindermoment Haman wil het Joodse volk ombrengen
 • Kinderlied  NLB 218 Dank U voor deze nieuwe morgen
 • Eerste Schriftlezing: Markus 1:14-15
 • Lied 746:1,2,4
 • Tweede Schriftlezing: Psalm 72
 • Zingen Psalm 72:1,2
 • Verkondiging (incl. VHA)
 • Zingen Psalm 72:4,5,6
 • Gebeden – stil gebed – Onze Vader
 • Slotlied Lied 103c:1,2,5
 • Zegen

Catechismusdienst

Voorganger dr. T.T.J. Pleizer
Organist familie Knol-De Vries
Schriftlezingen Wian Slendebroek en Willem de Kok

Orde van dienst

 • Welkom
 • Ps. 92: 1, 2 en 3
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied 848
 • Gebed
 • Schriftlezing Spr. 6:20-23
 • Lied 732: 1
 • Schriftlezing 2 Tim. 1:1-5
 • Lied 732: 2
 • Gewone Catechismus vraag en antwoord 71
 • Lied 732: 3 en 4
 • Verkondiging
 • Orgelspel
 • Geloofsbelijdenis Lied 340b
 • Gebeden
 • Gaven
 • Ps. 92: 7 en 8
 • Zegen

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte ochtenddienst: Kerk in Actie: Syrië: De kerk als plek van hoop en herstel
In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.

Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn. Uw bijdrage is van harte welkom!

Tweede collecte ochtenddienst: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de vijf wijkgemeenten in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan het onderhoud van de orgels in de kerken. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Collecten Avonddienst

Eerste collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met deze collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de vijf wijkgemeenten in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan het onderhoud van de orgels in de kerken. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Tweede collecte: Wijkfonds

Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:

 • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
 • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
 • jeugdwerk
 • deze website
 • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.

 

Zendingsbussen: Open Doors
De opbrengst van de zendingsbussen is deze maand bestemd voor Open Doors. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Zij brengen Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Open Doors werkt wereldwijd in zo’n 50 landen. Daarnaast willen zij westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk d.m.v. speciale campagnes, organiseert zij reizen naar gesloten landen en geeft Open Doors presentaties in heel Nederland om de verhalen van vervolgde christenen te vertellen.
Hun missie is op de bres staan voor vervolgde christenen. Ze zijn een interkerkelijke stichting en steunen vervolgde christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte.
Namens het diaconaal team van harte bij u aanbevolen.