Kerkdiensten
zondag 20 juni 2021

Derde zondag na Trinitatis

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s avonds om 19.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Viering Heilig Avondmaal

Voorganger ds. P.A. Versloot
Organist Stef Tuinstra
Voorzang Christy Luth

Orde van dienst

 • Inleidend orgelspel
 • Zingen: Psalm 100: 1-4
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 92:1-3
 • Kindermoment
 • Kinderlied NLB 177: 1
 • Schriftlezing: Exodus 12:15-20
 • Zingen: NLB 221:3
 • Onderwijs over het heilig Avondmaal
 • Geloofsbelijdenis (Gezongen: NLB 340 b
 • Zingen: NLB 972: 1, 7, 8, 9, 10
 • Nodiging
 • Breking van het brood
 • Allen nemen het brood tot zich
 • Inschenken van de wijn
 • Allen drinken de wijn
 • Lofprijzing/aansporing: I Korintiërs 5: 7,8
 • Zingen: NLB 280: 1, 6,7
 • Toelichting collecten door diaken
 • Onze Vader
 • Slotlied: Psalm 65:5, 6 (Gemeente zingt)
 • Zegen, beantwoord met een gezamenlijk gezongen “Amen” (staande)
 • Iedereen gaat weer zitten

Catechismusdienst

Voorganger dr. Theo Pleizier
Organist familie Knol – De Vries
Voorzang Wilko Koekoek
Lezingen Carolien de Jong en Reinate van Dalfsen-Puttenstein

Orde van dienst

 • Welkom
 • Lied 84:1 en 2
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied 84:3
 • Voortzetting viering van het Avondmaal
 • Lied 103c:1
 • Gebed
 • Schriftlezing Deut. 5:12-15
 • Lied 283:1,3
 • Schriftlezing Luk. 6:1-11
 • Lied 283: 4
 • Gewone Catechismus vraag en antwoord 70
 • Lied 283: 5
 • Verkondiging
 • Orgelspel
 • Geloofsbelijdenis Lied 342
 • Gebeden
 • Gaven
 • Lied 263
 • Zegen

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte: Protestante Kerk: Griekenland, opvang voor gestrande vluchtelingen
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen. Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met 3 partnerorganisaties. Samen geloven we dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. Ze worden geholpen met voedsel, kleding en onderwijs en er wordt geprobeerd hen op een betere plek te krijgen. Ook wordt er geïnvesteerd in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de kosten van de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Avondmaalscollecte: Gevangenenzorg
Gevangenenzorg Nederland reikt met ruim 650 vrijwilligers (ex-)gevangenen, tbs-patienten en hun familie de helpende hand om te werken aan herstel. Dit wordt gedaan vanuit de Bijbelse opdracht “ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen” (Mattheüs 25:36). De vrijwilligers bieden gevangenen en hun familie een luisterend oor in de vorm van bezoekwerk. Een doel van de stichting is daarnaast om gevangenen op weg te helpen naar een toekomst zonder criminaliteit. Met verschillende projecten worden gevangenen geholpen met het vinden van werk. Verder biedt de stichting meerdaagse cursussen aan gevangenen waarbij het doel is dat gevangenen zich bewust worden van de grote gevolgen van criminaliteit voor de slachtoffers en andere betrokkenen.

Collecte Psalmenvespers

Eerste collecte: Stedelijk kerkenwerk
Met deze collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de kosten van de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Tweede collecte: Wijkfonds
Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:

 • de professionele voorzang tijdens de diensten
 • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
 • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
 • jeugdwerk
 • deze website
 • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.

Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Zendingsbussen: Missionair werk in Het Pand
Deze maand is de opbrengst van de zendingsbussen voor het Missionair werk in Het Pand. In Het Pand vinden veel verschillende activiteiten plaats, o.a. huiswerkbegeleiding, ouder-peuter ochtend, sport en spelweek, koffiemomenten en er is iedere zondag een viering met lunch. Het Pand voorziet met haar activiteiten een duidelijke behoefte in de wijk en in onze gemeente. Onze missionair werker en de vrijwilligers proberen een relatie op te bouwen want aandacht voor bezoekers is een belangrijk speerpunt. Op een actieve manier willen zij aspecten van christelijk geloof meegeven aan de bezoekers. Ondanks de corona maatregelen proberen zij het werk zo goed mogelijk doorgang te laten vinden op alternatieve manieren. Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.