Zondag Invocabit 

Kerkdiensten
zondag 21 februari 2021

Eerste zondag veertigdagentijd

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s middags om 17.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger ds. O.C. Kerssen en dr. T.T.J. Pleizer
Organist Stef Tuinstra
Zang Jaap de Kok

Orde van dienst

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom
 • Zingen Psalm 103: 1, 2 en 3
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen Psalm 33: 2,7
 • Schriftlezing Psalm 91
 • Zingen Psalm 91:1 en 8
 • Muzikaal moment gevolgd door zingen: NLB 749:1, 2 en 3
 • Onderwijs over het heilig Avondmaal
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen NLB 836
 • Nodiging
 • Breking van het brood
 • Allen nemen het brood tot zich
 • Inschenken van de wijn
 • Allen drinken de wijn
 • Lofprijzing Via Dolorosa (Sela)
 • Toelichting collecten door diaken
 • Gebeden afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Slotlied NLB 416:1-4
 • Zegen beantwoord met een gezamenlijk gezongen “Amen” (staande)

Catechismusdienst

Voorganger dr. T.T.J. Pleizier 
Organist Janny Knol – de Vries
Zang Marijke Beute

Orde van dienst

 • Welkom
 • Lied 556 1, 2, 3 en 4
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied 119 2 en 3
 • Gebed
 • Schriftlezing Matteüs 5:1-12
 • Lied 119 21 en 40
 • Gewone Catechismus vraag en antwoord 65 (tekst beneden)
 • Verkondiging
 • Aria BWV 170 ‘Vergnügte Ruh’ – Bach (zie tekst beneden)
 • Orgelspel
 • Geloofsbelijdenis Lied 340b
 • Gebeden
 • Lied 992
 • Zegen

Gods geboden wijzen de richting naar Gods nieuwe wereld en laten zien hoe God ons leven heeft bedoeld: dat we geen slaaf zijn van anderen, van werk, lust of hebzucht. Door ons doen en laten te begrenzen, stelt God ons in de vrijheid en maakt Hij ons gelukkig.

Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust!
Dich kann man nicht bei Höllensünden,
wohl aber Himmelseintracht finden,
du stärkst allein die schwache Brust,
vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust!
Drum sollen lauter Tugendgaben
in meinem Herzen Wohnung haben.
 
Zalige rust, geliefde zielerust!
Men vindt jou niet bij zonden van de hel,
maar wel daar waar hemelse harmonie heerst;
jij alleen maakt het zwakke gemoed krachtig,
zalige rust, geliefde zielerust!
Daarom moeten louter gaven van deugdzaamheid
in mijn hart wonen.

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte: Kerk in Actie: Moldavië: Kerk helpt kwetsbare mensen

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan het onderhoud van de kerkgebouwen. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Collecten Catechismusdienst

Eerste collecte avond: Stedelijk kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan het onderhoud van de kerkgebouwen. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Tweede collecte avond: Wijkfonds
Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:

 • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
 • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
 • jeugdwerk
 • deze website
 • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.
Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Avondmaalscollecte: GZB Zuidoost-Azië
In het boeddhistische en hindoeïstische Azië wonen veel mensen die het evangelie nog nooit hebben gehoord. Toch is er wel duidelijk iets in beweging en veel mensen staan open voor de boodschap van het evangelie. Zendingswerkers van de GZB zoeken deze mensen op om hen over Christus te vertellen. Wanneer een aantal mensen uit een dorp tot geloof zijn gekomen, wordt er een gemeente gesticht. Samen met de zendingswerkers van de GZB bouwen deze jonggelovigen hun gemeente op tot een zelfstandige geloofsgemeenschap waarin mensen steeds meer leren over de Bijbel en oog hebben voor elkaar en hun omgeving.
Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!

Zendingsbussen: Mercy Ships
De opbrengst deze maand gaat naar Mercy Ships. Mercy Ships is een christelijk stichting met een duidelijke missie: In navolging van Jezus hoop en genezing brengen aan de allerarmsten in de wereld, omdat ieder mens kostbaar is. Met hulp van voornamelijk vrijwilligers vaart Mercy Ships naar de armste delen van de wereld om hier medische hulp te bieden vanuit een christelijke achtergrond. Medeleven, anderen liefhebben en dienen, integriteit, en verantwoordelijkheid zijn kernwaarden van waaruit Mercy Ships in deze hulp voorziet.
Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!

Extra oproep voor de Voedselbank

De diaconieën van de Nieuwe Kerk en de Martinikerk en de Stichting Martinikerk ondersteunen de Voedselbank in Groningen. Elke woensdag en vrijdag kunt u tussen 14 en 17 uur corona-proof levensmiddelen doneren door de luiken van het boter-en-broodhuisje van de Martinikerk (naast de Kosterij).

We verzoeken u wel om alleen houdbare producten in te leveren. Er kunnen namelijk enkele dagen tussen zitten tot de producten worden opgehaald.

Bent u niet in de gelegenheid om producten te doneren? Dan kunt u natuurlijk ook een financiële bijdrage doen. Kijk hiervoor op de website van de Voedselbank. https://voedselbank-groningen.nl/geld-doneren/

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!