Kerkdienst zondag 21 juni 2020

Tweede zondag na Trinitatis

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s avonds om 19.00 uur kunt u meeluisteren, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger: ds. P.A. Versloot
Organist: dhr. Stef Tuinstra
Met medewerking van een selectie zangers van het Agricola Consort

Orde van dienst

 • Orgelspel
 • Welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst
 • Zingen: Psalm 98: 1, 2, 3, 4
 • Toelichting op het thema ‘Bevrijdend heil en bindend recht’, naar aanleiding van Focus-blok 5
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: NLB 439: 1,2
 • Apostolisch vermaan/aansporing Efeziërs 6: 10-20
 • Zingen: NLB 439: 3
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Zingen: kinderlied uit OTH Laat zo je licht maar schijnen
  In de kindernevendienst gaat het over het verhaal van de tien meisjes n.a.v Mattheus 25
 • Schriftlezing: Marcus 1: 1-20 & Efeziërs 2: 19-22
 • Preek
 • Zingen: NLB 837, beurtzang, als volgt:
  Bij zowel couplet 1, 2 en 3: 1e vier regels door de mannen, laatste 3 regels door de vrouwen.
  Couplet 4: allen.
  Couplet 3 a capella gezongen.
 • Aankondiging collectes
 • Voorbeden
 • Stil gebed
 • Zingen Onze Vader NLB 370: 1-3
 • Slotlied: NLB 524 (1 allen, 2 mannen, 3 allen, 4 vrouwen, 5 allen)
 • Zegen
 • Orgelspel

Avonddienst

Voorganger: student T.J. van der Wouden
Organist: mevr. Janny Knol – de Vries
Met medewerking van enkele zangers

Orde van dienst

Inleidend orgelspel

Afkondigingen door de ouderling van dienst

Zingen: Psalm 86: 1,2 en 5

Votum
Zingen: NLB 513

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Lukas 15:11-32

Zingen: Psalm 139:1, 9 en 14

Prediking

Zingen: NLB 704

Geloofsbelijdenis (staande)

Collecte (alleen aankondiging)

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: NLB 885

Zegen

Orgelspel

 

Collecten

Collecte Ochtenddienst

Collecte Ochtenddienst

U kunt tijdens of na deze diensten op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:
– Scipio (app op uw smartphone of tablet)
– Tikkie: kerk050.nl/MKC (of via de QR-code hiernaast)
– via het bankrekeningnummer dat vermeld staat bij het collectedoel

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecte tijdens eredienst: Kerk in Actie: Opvang en hulp voor ontheemden in Colombia
Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma’s. Collecteer mee om dit mogelijk te maken.

Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKC1
NL08 RABO 0641 1348 94 t.n.v. Protestantse Gemeente Groningen o.v.v. ‘Colombia, Martinikerk, 21 juni 2020’

Uitgangscollecte: Stedelijk kerkenwerk
Met de tweede collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de inzet van predikanten en kerkelijk werkers in onze wijkgemeenten.
Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKC2
NL08 RABO 0641 1348 94 t.n.v. Protestantse Gemeente Groningen o.v.v. ‘Stedelijk kerkenwerk, Martinikerk, 21 juni 2020’

Zendingsbussen: Missionair werk in Het Pand
Deze maand is de opbrengst van de zendingsbussen voor het Missionair werk in Het Pand. In Het Pand vinden veel verschillende activiteiten plaats, o.a. huiswerkbegeleiding, ouder-peuter ochtend, sport en spelweek, koffiemomenten en er is iedere zondag een viering met lunch. Het Pand voorziet met haar activiteiten een duidelijke behoefte in de wijk en in onze gemeente. Onze missionair werker en de vrijwilligers proberen een relatie op te bouwen want aandacht voor bezoekers is een belangrijk speerpunt. Op een actieve manier willen zij aspecten van christelijk geloof meegeven aan de bezoekers. Ondanks de corona maatregelen proberen zij het werk zo goed mogelijk doorgang te laten vinden op alternatieve manieren.
Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKC3
NL76 RABO 0106 0402 51 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Martinikerk o.v.v. ‘Zendingsbus juni’

Collecte Wijkfonds

Collecte Wijkfonds

Wijkfonds
We vragen u ook nu om uw bijdrage voor het Wijkfonds, omdat de inkomsten daarvan grotendeels wegvallen i.v.m. de middag- en avonddiensten die niet doorgaan. Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:
– de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
– koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
– jeugdwerk
– deze website
– abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.
Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Overboekinginformatie:
– Tikkie: kerk050.nl/MKCA2
– NL51 INGB 0004 2111 33 t.n.v. Stichting Wijkfonds Martinikerk o.v.v. ‘Collecte Wijkfonds’