Zondag Judica 

Kerkdiensten
zondag 21 maart 2021

Vijfde zondag veertigdagentijd

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s middags om 17.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger ds. Pieter Versloot
Organist Sietze de Vries
Zang Egbert Minnema

In deze dienst worden Nienke van de Berg en Stefanus Mateboer bevestigd als diaken en nemen Henk Boven en Jos Verweij afscheid als diakenen.

Orde van dienst

 • Orgelspel
 • Welkom door de ouderling van dienst
 • Zingen Ps 146: 1, 2, 3
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen NLB 272: 1-4
 • Lezing van Gods gebod
 • Zingen NLB 280: 5-7
 • Gebed
 • Kindermoment
  • Verhaal Paasproject
  • Lied “Als je geen liefde hebt voor elkaar”
   (OT oude bundel 388: 1-4) begeleid op de vleugel
 • Schriftlezing Exodus 2: 23 – 3: 16
 • Zingen NLB 611: 2,3
 • Preek “Ik stuur jou…”
 • Zingen NLB 273: 1-5
 • Afscheid van aftredende diakenen
  • Henk Boven
  • Jos Verweij
 • Zingen Psalm 90: 8
 • Bevestigen van nieuwe diakenen
  • Nienke van de Berg
  • Stefanus Mateboer
 • Opdracht en geloften
 • Inzegening van de bevestigde ambtsdragers
 • Gebed
 • Gemeente gaat staan
  • Zingen Psalm 34: 4 en 5 (staande)
  • Vraag aan de gemeente
   Gemeente dit zijn uw nieuwe ambtsdragers. Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden in hun ambt?
  • Antwoord
   Ja dat willen wij van harte
 • Persoonlijk woord door Cees Langebeeke, voorzitter van de kerkenraad
 • Collecten
 • Gebeden
  • Dankgebed
  • Voorbeden
  • Onze Vader
 • Slotlied NLB 905: 3 en 4  (staande)
 • Zegen (met gezongen amen)
 • Orgelspel

Catechismusdienst

Voorgangers ds. Dick Mak
Organist familie Knol – de Vries
Zang Johanna Bart

Orde van dienst

 • Intochtslied NLB 63:1,2
 • Votum en groet
 • Lied NLB 985
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezingen
 • Lezing Gewone Catechismus vragen 66 en 67
 • Lied NLB 316:1 en 4
 • Prediking
 • Lied NLB 912:1,2,4 en 6
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied NLB 305
 • Dankgebed en voorbeden
 • Slotlied NLB 967:1,4,6,7
 • Zegen

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte: Kerk in Actie: Indonesië: Een beter inkomen voor Javaanse boeren

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen
ze een hogere prijs voor hun producten. Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. De kerk leert hen ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw bedrijft.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan het onderhoud van de kerkgebouwen. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Collecten Catechismusdienst

Eerste collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met deze collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan het onderhoud van de kerkgebouwen. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Tweede collecte: Wijkfonds
 Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:

 • de professionele zang tijdens de diensten
 • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
 • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
 • jeugdwerk
 • deze website
 • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.
Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Zendingsbussen: Operatie Mobilisatie
De opbrengst van deze maand gaat naar Operatie Mobilisatie. Dit is een internationale zendingsorganisatie en ontstond meer dan 60 jaar geleden. Zij zetten zich wereldwijd in om samen met lokale kerken de Bijbelse boodschap van het evangelie te verspreiden. Ruim 5200 mensen uit meer dan 110 landen ondernemen dagelijks tal van evangelisatieactiviteiten, ontwikkelingshulp, noodhulp, straatevangelisatie en jongerenwerk. Zij trekken er vaak in internationale teams voor korte of langere tijd op uit om Jezus Christus bekend te maken. Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Extra oproep voor de Voedselbank

De diaconieën van de Nieuwe Kerk en de Martinikerk en de Stichting Martinikerk ondersteunen de Voedselbank in Groningen. Elke woensdag en vrijdag kunt u tussen 14 en 17 uur corona-proof levensmiddelen doneren door de luiken van het boter-en-broodhuisje van de Martinikerk (naast de Kosterij).

We verzoeken u wel om alleen houdbare producten in te leveren. Er kunnen namelijk enkele dagen tussen zitten tot de producten worden opgehaald.

Bent u niet in de gelegenheid om producten te doneren? Dan kunt u natuurlijk ook een financiële bijdrage doen. Kijk hiervoor op de website van de Voedselbank. https://voedselbank-groningen.nl/geld-doneren/

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!