Kerkdiensten
zondag 22 augustus 2021

Twaalfde zondag na Trinitatis

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s avonds om 19.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger ds. P.A. Versloot
Organist Johan Smit

“Maar wat is vrijheid zonder wijsheid, en zonder deugd? De grootste van alle mogelijke kwaden; want het is dwaasheid, verdorvenheid en gekte, zonder onderwijs of beperking.”

Orde van dienst

 • Orgelspel
 • Welkom
 • Zingen: NLB 215:1-7
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 25: 4,6,7
 • Gebod
 • Zingen: Ps 51: 5, 6
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Kinderlied: Als je geen liefde hebt voor elkaar
 • Lezing uit het Oude Testament Exodus 13: 1-10
 • Psalm 78: 1
 • Lezing uit het Nieuwe Testament Marcus 10: 13-27
 • Ps 78: 2
 • Preek
 • Zingen: NLB 837: 1, 2
 • Toelichting collecten
 • Toelichting op de Startzondag
 • Gebeden
 • Zingen: NLB 315: 1,2,3
 • Zegen

Avonddienst

Voorganger stud. T.J. van der Wouden
Organist familie Knol – De Vries

Orde van dienst

 • Inleidend orgelspel
 • Mededelingen door de ouderling van dienst
 • Intochtslied: Psalm 100 (staande)
 • Votum (staande)
 • Zingen: Psalm 118: 1,3 en 6
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing:
 • 1e lezing: Markus 13
 • 2e lezing: 1 Thessalonicenzen 5:1-11
 • Zingen: NLB 751
 • Verkondiging
 • Zingen: NLB 769:1,2 en 6
 • Geloofsbelijdenis: NLB 342 (staande)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecteaankondiging
 • Slotlied: NLB 753: 1,2,4 en 6
 • Gebed om de zegen

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte ochtenddienst: Groningen: Stichting Leergeld
Stichting Leergeld Groningen e.o. is operationeel sinds augustus 2007. Stichting Leergeld Groningen ondersteunt schoolgaande kinderen (van 4 tot 18 jaar) van ouders met lage inkomens omdat ze vindt dat alle kinderen mogen meedoen. Wij proberen te voorkomen dat kinderen die in een armoedesituatie leven in een sociaal isolement terechtkomen. Dat kan komen doordat zij vanwege onvoldoende middelen niet deel kunnen nemen aan activiteiten die voor hun vorming van groot belang zijn. Meedoen vergroot de horizon van kinderen. Zo maken zij sociale contacten, leren teamgeest, zich handhaven in een groep, leren winnen en verliezen. Als kinderen worden buitengesloten en niet mee kunnen doen, komen niet alleen zij ernstig tekort. Het is beter nu geld te geven om mee te doen, dan later als maatschappij duur ‘leergeld’ te betalen. Leergeld Groningen e.o. ondersteunt door financiële hulp te verstrekken en/of door te bemiddelen/door te verwijzen waar noodzakelijk is. De vrijwilligers (onze intermediairs) kijken eerst samen met de aanvragers of al gebruik is gemaakt van andere voorzieningen en verwijzen onze vrijwilligers de aanvrager door naar de juiste organisatie. Leergeld Groningen e.o. ondersteunt als blijkt dat er geen voorliggende voorziening is of vult aan indien de voorliggende voorziening onvoldoende is.

Tweede collecte ochtenddienst: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de kosten van de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Collecten Avonddienst

Eerste collecte: Stedelijk kerkenwerk
Met deze collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de kosten van de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Tweede collecte: Wijkfonds
Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:

 • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
 • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
 • jeugdwerk
 • deze website
 • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.

Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Zendingsbussen: Woord en Daad
De opbrengst deze maand gaat naar Woord en Daad. Deze organisatie werkt in 22 landen, voor vele kwetsbare groepen. In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft hen dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar. Ze verbinden mensen, organisaties en sectoren in een land, en over landsgrenzen heen. Via hun programma’s Agrarische ontwikkeling, Bewustwording, Duurzaam water, Educatie, Noodhulp en Weerbaarheid en Werk en Opleiding, werkt Woord en Daad al 45 jaar aan een duurzame verandering.