Eeuwigheidszondag

Kerkdiensten zondag 22 november 2020

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s avonds om 19.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger ds. P.A. Versloot
Organist Sietze de Vries
Zang Agricola Consort

Orde van dienst

 • Welkom
 • Psalm 42: 1-3
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Lied 942: 1-3
 • Gedachtenismoment
  • We gedenken:
   • zr. Titia Blaauw (06-07-1930 – 08-03-2020)
   • br. Bert Wieringa (12-05-1930 – 09-03-2020)
   • zr. Janke Langhout (19-03-1927 – 25-04-2020)
   • br. Jan van der Molen (08-11-1939 – 20-09-2020)
  • Familievertegenwoordigers steken een kaars aan
  • Lied 730: 1-3 Heer herinner u de namen
 • Gebed
 • Kinderlied: Eens zal er vrede zijn (Alles wordt nieuw Iv,12) begeleid op de vleugel
 • Lezing Job 19: 1-27
 • Lied 944: 1 en 2
 • Lezing Jakobus 5: 7-12
 • Lied 944: 3 en 4
 • Preek
 • Gezongen geloofsbelijdenis Lied 342: 1-5
 • Toelichting collecten
 • Gebeden, Onze Vader
 • Muzikaal intermezzo
 • Lied: Psalm 73: 9-10
 • Zegen

Woordzoekersdienst

Voorganger dhr. M. van Heijningen
Organist Familie Knol

Orde van dienst

 • Welkom door kerkenraad
 • Lied 113: 1
 • Stilte, votum en groet
 • Lied 116: 7
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied 9: 1 en 8
 • Gebed
 • Lezing uit Prediker 9: 1 – 6 en Openbaring 6: 1-11 (HSV)
 • Lied 756: 1, 5, 6 en 7
 • Verkondiging uit Openbaring 6: 9-11: ‘Van vervolging naar voltooiing’
 • Tussen tweede en derde punt: Lied 119: 32 en 48
 • Dankgebed
 • Lied 726: 1, 2 en 3
 • Zegenbede

Collecten

Collecte Ochtenddienst

Collecte Ochtenddienst

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

 • Scipio (app op uw smartphone of tablet)
 • Tikkie:
 • via een bankoverschrijving (vermeld a.u.b. duidelijk het doel):
  • voor ‘gewone’ collecten: NL08 RABO 0641 1348 94 t.n.v. ‘Protestantse Gemeente Groningen’
  • voor zendingsbus, collecte van de wijkdiaconie of voor het wijkfonds: NL76 RABO 0106 0402 51 t.n.v. ‘Diaconie Hervormde Gemeente Martinikerk’

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte: Opvang vluchtelingen op Lesbos, ZWO
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn hier aangekomen uit landen als Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar warmte, veiligheid en een betere toekomst. Is dit de plek waar ze eindigen? Hun situatie is urgenter dan ooit. Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met 3 partnerorganisaties. Samen geloven we dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.

Tweede collecte: Pastoraat, Protestantse Kerk Nederland
Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat. Nogal wat gemeenten hebben minder formatieruimte voor de predikant(en), terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt. Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn. De Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen aan. Met deze collecte maakt u het ontwikkelen van deze en andere trainingen mogelijk.

Collecten Woordzoekersdienst

Eerste collecte avond: Stedelijk kerkenwerk
Met de 1e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan het onderhoud van de orgels in de kerken. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Tweede collecte avond: Wijkfonds
Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:
– de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
– koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
– jeugdwerk
– deze website
– abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d. Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Zendingsbussen: Stichting Dorcas
De opbrengst deze maand gaat naar de Stichting Dorcas. Dorcas is een internationale christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en wederopbouw. Zij werken in Oost-Europa, Afrika en Midden-Oosten. Hun visie en missie is: Wij werken aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten en wij verlangen ernaar dat mensen en gemeenschappen tot hun recht komen en bloeien. Wij zien armoede, uitsluiting en crisis, en de mensonwaardige gevolgen daarvan. Daar leggen wij ons niet bij neer. Zo volgen wij Jezus Christus na.
Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Extra oproep voor de Voedselbank

De diaconieën van de Nieuwe Kerk en de Martinikerk en de Stichting Martinikerk ondersteunen de Voedselbank in Groningen. Elke woensdag en vrijdag kunt u tussen 14 en 17 uur corona-proof levensmiddelen doneren door de luiken van het boter-en-broodhuisje van de Martinikerk (naast de Kosterij). Daarnaast kunt u ’s zondags ook boodschappen inleveren bij uw bezoek aan een kerkdienst in de ochtend middag of avond.

We verzoeken u wel om alleen houdbare producten in te leveren. Er kunnen namelijk enkele dagen tussen zitten tot de producten worden opgehaald.

Bent u niet in de gelegenheid om producten te doneren? Dan kunt u natuurlijk ook een financiële bijdrage doen. Kijk hiervoor op de website van de Voedselbank. https://voedselbank-groningen.nl/geld-doneren/

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!