Eerste pinksterdag

Kerkdiensten
zondag 23 mei 2021

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s middags om 19.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger ds. P.A. Versloot
Organist Sietze de Vries
Voorzang vier zangers van het Agricola Consort
Trompet Joost Hettinga
Viool Irma Verweij

Orde van dienst

 • Muziek
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Zingen: NLB 971: 1-3
 • Gedicht
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: NLB 723: 1,2
 • Oproep tot levensheiliging
 • Zingen: Psalm 86: 4
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Kinderlied: NLB 683
 • Lezing 1: Exodus 40: 34 – 38
 • Zingen: Psalm 99: 2,3
 • Lezing 2: 2 Kor 3: 1-18
 • Zingen: Psalm 99: 5,6
 • Preek
 • Zingen: Psalm 139: 1-4
 • Uitleg over het doen van belijdenis
 • Persoonlijke toelichting op belijdenis
 • Belijdenisvragen
 • De catechisanten worden gezegend
 • Zingen door catechisanten en zangers: NLB 680: 1-5 (1,2,5 samen, 3 zangers, 4 catechisanten)
 • Gemeente gaat staan:
  • Vraag aan de gemeente
  • Gemeente staat terwijl lied klinkt: NLB 237: 3
 • Verwelkoming aan het Avondmaal
 • Toespraak door Cees Langebeeke
 • Toelichting collecten
 • Dankzegging en voorbeden
 • Zingen: LvK 304: 1-3
 • Zegen
 • Muziek
 • Gelukwensen bij de uitgang en buiten

Woordzoekersdienst

Voorganger prop. A.P. Schep
Organist Fam. Knol-De Vries
Voorzang Wilko Koekoek

Orde van dienst

 • Afkondigingen door de dienstdoende ouderling
 • Intochtslied NLB 672: 1,6,7
 • Votum
 • Lied 994:1,2,3,4
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing 2 Kronieken 31
 • Psalm 67:1,3
 • Prediking
 • Lied 912:1,2,5,6
 • Geloofsbelijdenis met NLB 342
 • Dankgebed en voorbeden
 • Dienst der offeranden
 • Slotlied 263: 1,2,3
 • Zegen

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte: Kerk in Actie: Egypte: Bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen
Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse Bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen tóch Bijbelverhalen. En hun familie doet mee!
Het Egyptisch Bijbelgenootschap organiseert elk jaar een Bijbelcompetitie voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De kinderen kunnen de vragen niet beantwoorden zonder de hoofdstukken te lezen en moesten daarbij hun ouder(s), broer of zus om hulp vragen. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel.
De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Dat is een groot feest met cabaret en muziek en de kinderen krijgen allemaal een kleurplaat van een Bijbelverhaal. Elke kerk komt er met een kindergroep naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hadden geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde Bijbel. Ieder jaar staan er een of meer nieuwe Bijbelboeken centraal in de competitie.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de inzet van predikanten en kerkelijk werkers in onze wijkgemeenten Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Collecten Woordzoekersdienst

Eerste collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 1e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de inzet van predikanten en kerkelijk werkers in onze wijkgemeenten Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Tweede collecte: Wijkfonds
Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:

 • de professionele zang tijdens de diensten
 • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
 • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
 • jeugdwerk
 • deze website
 • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.
Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Zendingsbussen: Wycliffe Bijbelvertalers
Wycliffe Bijbelvertalers heeft als doel dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel in zijn eigen taal. Zo’n 400 jaar geleden werd gestart met het vertalen van de Bijbel in het Nederlands, de bekende Statenvertaling. Op dit moment zijn er ongeveer 1,5 miljard mensen waarvoor er geen Bijbel bestaat in hun eigen taal. In totaal zijn er nog 2163 talen te gaan. Hoog tijd om hier verandering in te brengen en financiële betrokkenheid vanuit ons land is dan ook onmisbaar om deze vertaalprojecten mogelijk te maken. Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Extra oproep voor de Voedselbank

De diaconieën van de Nieuwe Kerk en de Martinikerk en de Stichting Martinikerk ondersteunen de Voedselbank in Groningen. Elke woensdag en vrijdag kunt u tussen 14 en 17 uur corona-proof levensmiddelen doneren door de luiken van het boter-en-broodhuisje van de Martinikerk (naast de Kosterij).

We verzoeken u wel om alleen houdbare producten in te leveren. Er kunnen namelijk enkele dagen tussen zitten tot de producten worden opgehaald.

Bent u niet in de gelegenheid om producten te doneren? Dan kunt u natuurlijk ook een financiële bijdrage doen. Kijk hiervoor op de website van de Voedselbank. https://voedselbank-groningen.nl/geld-doneren/

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!