Derde zondag na Epifanie 

Kerkdiensten
zondag 24 januari 2021

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s middags om 17.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger ds. O.C. Kerssen
Organist Stef Tuinstra
Zang Jaap de Kok

Orde van dienst

 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen door de kerkenraad
 • Aanvangslied: Voorzanger:  Psalm 65: 1, 2
 • Gebod: Matteüs 22: 36 – 40
 • Zingen: Voorzanger: Psalm 139: 1, 2
 • Gebed
 • Schriftlezing:
 • Zingen: Voorzanger: Psalm 89: 1, 7
 • Verkondiging
 • Muzikaal meditatief moment
 • Zingen: Voorzanger: Lied 912: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Gebed
 • Afkondiging collecte
 • Slotlied: Voorzanger:  Lied 425
 • Zegen (gesproken AMEN)
 • Orgelspel

Woordzoekersdienst

Voorganger prop. J.W. Bassie
Organist Familie Knol – De Vries
Zang Christy Luth

Orde van dienst

 • Intochtslied: Lied 314:1 ‘Here Jezus om uw Woord
 • Votum en zegengroet
 • Zingen: Lied 723: 1, 2  ‘Waar God de Heer zijn schreden zet
 • Belijdenis van het Geloof
 • Zingen: Psalm 145: 1
 • Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 • Schriftlezing:
 • Zingen: Psalm 78: 1, 2
 • Verkondiging
 • Zingen: Psalm 72: 1, 4
 • Dankgebed en voorbeden
 • Slotlied: Lied 315: 1, 2 ‘Heb dank o God van alle leven…’
 • Zegen

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte: Friedensstimme

In Rusland leven miljoenen mensen die onbekend zijn met het evangelie. Gedreven door de woorden van de Heere Jezus, dat alle volken van Hem moeten horen, gaan Russische evangelisten er op uit om hun naaste over God te vertellen. Dit werk wordt inmiddels ruim 40 jaar door Friedensstimme ondersteund.

Friedensstimme helpt ruim 100 evangelisten en hun gezinnen om zich volledig aan evangelieverkondiging te kunnen wijden en voorziet hen van o.a. lectuur en middelen voor vervoer. Daarnaast heeft Friedensstimme als doel christenen in Nederland betrokken te laten zijn bij broeders en zusters in Rusland en omliggende landen.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!

Tweede collecte: Protestantse Kerk Nederland: Missionair Werk
Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor álle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis.

Collecten Woordzoekersdienst

Eerste collecte avond: Stedelijk kerkenwerk
Met de 1e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan het onderhoud van de orgels in de kerken. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Tweede collecte avond: Wijkfonds
Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:
– de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
– koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
– jeugdwerk
– deze website
– abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d. Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Zendingsbussen: IZB
De opbrengst deze maand is voor IZB. De IZB staat voor zending in Nederland. Zij verlangen ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld. En dat zij daardoor mensen die Hem nog niet kennen laten kennismaken en samen met zijn gemeente Hem navolgen.

Met kennis en ervaring willen zij daarom de kerk en plaatselijke gemeenten ondersteunen bij het vervullen van hun missionaire roeping. Voorbeelden zijn:

 1. Gemeente stichting door pioniersplekken zoals Het Pand
 2. toerusting van gemeenten (Focus traject)
 3. camping evangelisatie (Dabar)
 4. toerusting van predikanten (Areopagus)

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Extra oproep voor de Voedselbank

De diaconieën van de Nieuwe Kerk en de Martinikerk en de Stichting Martinikerk ondersteunen de Voedselbank in Groningen. Elke woensdag en vrijdag kunt u tussen 14 en 17 uur corona-proof levensmiddelen doneren door de luiken van het boter-en-broodhuisje van de Martinikerk (naast de Kosterij).

We verzoeken u wel om alleen houdbare producten in te leveren. Er kunnen namelijk enkele dagen tussen zitten tot de producten worden opgehaald.

Bent u niet in de gelegenheid om producten te doneren? Dan kunt u natuurlijk ook een financiële bijdrage doen. Kijk hiervoor op de website van de Voedselbank. https://voedselbank-groningen.nl/geld-doneren/

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!