Twintigste zondag na Trinitatis

Kerkdiensten zondag 25 oktober 2020

Op deze zondag worden twee kerkdienst uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s avonds om 19.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger: ds. M.F. van Binnendijk
Organist: Stef Tuinstra

Orde van dienst

 • Inleidend orgelspel
 • Afkondigingen
 • Zingen: NLB 433 vers 1, 3 en 5
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 46 vers 1 en 2 (Nieuwe berijming)
 • Tien Woorden
 • Zingen: Psalm 43 vers 3 (NB)
 • Gebed
 • Kinderlied: Also lief had God de wereld (OTH 351)
 • Schriftlezing: 2 Kronieken 20: 1-19
 • Zingen: Psalm 46 vers 3 (NB)
 • Verkondiging n.a.v. Psalm 46 vers 12
 • Zingen: Psalm 47 vers 1 (NB)
 • Afkondiging collecten
 • Dankgebed
 • Zingen: NLB 898 vers 1 en 2 (Een vaste burcht..)
 • Zegen
 • Orgelspel

Hervormingsdienst

Voorganger: ds. P.A. Versloot
Organist: Janny Knol
Cellist: Gaile

Orde van dienst

 • Welkom
 • Muzikaal intro
 • Stil gebed
 • Bemoediging
 • Zingen: NLB 253 vers 1, 2 en 3
 • Schuldbelijdenis
 • Genadeverkondiging
 • Zingen: NLB 908 vers 4 en 5
 • Groet
 • Gebed
 • Schriftlezing 1: Handelingen 24 vers 10 tot en met 16
 • Zingen: Psalm 42 vers 1
 • Schriftlezing 2: 1 Petrus 3 vers 13 tot en met 17
 • Zingen: Psalm 42 vers 2 en 3
 • Preek
 • Muzikaal intermezzo
 • Geloofsbelijdenis
 • Toelichting collecten
 • Gebeden
 • Zingen: NLB 885 vers 1 en 2
 • Zegen

Collecten

Collecte Ochtenddienst

Collecte Ochtenddienst

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

 • Scipio (app op uw smartphone of tablet)
 • Tikkie:
 • via een bankoverschrijving (vermeld a.u.b. duidelijk het doel):
  • voor ‘gewone’ collecten: NL08 RABO 0641 1348 94 t.n.v. ‘Protestantse Gemeente Groningen’
  • voor zendingsbus, collecte van de wijkdiaconie of voor het wijkfonds: NL76 RABO 0106 0402 51 t.n.v. ‘Diaconie Hervormde Gemeente Martinikerk’

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte: Amnesty International
Wij zijn een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen die strijden tegen onrecht. In meer dan 150 landen voeren we actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid.
Ons werk beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging.
Met onze beweging kunnen we een vuist maken tegen onrecht. We weten waar we een verschil kunnen maken en hoe we onze miljoenen supporters kunnen mobiliseren. Dit doen we namelijk al meer dan vijftig jaar.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de kosten van het Kerkelijk Bureau. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Collecten Hervormingsdienst

Eerste collecte: Faculté Jean Calvin, de protestante theologische faculteit in Aix-en-Provence, Frankrijk
De eerste collecte is bestemd voor de stichting ‘Samen voor Aix’. Deze stichting is ontstaan uit ‘Vrienden van Aix’ en ‘Kampen-Aix’. Sinds eind 2019 zetten zij zich in voor ondersteuning van de Faculté Jean Calvin te Aix en Provence. Deze Gereformeerde Theologische Faculteit leidt mensen op om bekwaam en geïnspireerd de gereformeerde theologie te verbinden aan de alledaagse praktijk in de franstalige wereld: dit kan in Afrika zijn, maar ook in Frankrijk zelf, waar het gereformeerd-protestantisme nog altijd bestaat, maar wel erg klein is. Omdat deze faculteit een particuliere instelling is, zijn giften onmisbaar.

Tweede collecte: Wijkfonds
Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:
– de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
– koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
– jeugdwerk
– deze website
– abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.
Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Zendingsbussen: Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek
De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen. De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van een christelijke leefgemeenschap, individuele geestelijke begeleiding, een beperkt dagprogramma met voldoende rust en ruimte, advies met betrekking tot nazorg en informatie en advies aan de plaatselijke gemeente. Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Extra oproep voor de Voedselbank

Het gaat niet goed met de Voedselbank. Daar heeft u vast wat over meegekregen uit regionale en landelijke media. Omdat er slechts weinig bezoekers bij een kerkdienst aanwezig mogen zijn, is het verzamelen op dat moment ook minder zinvol. Daarom is er weer, net als tijdens de lockdownperiode aan het begin van het jaar, de mogelijkheid om producten voor de Voedselbank in te leveren door de raampjes van het Boter- en Broodhuisje. Vanaf 28 oktober kunt u weer producten brengen op elke woensdag- en vrijdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Bent u niet in de gelegenheid om producten te doneren? Dan kunt u natuurlijk ook een financiële bijdrage doen. Kijk hiervoor op de website van de Voedselbank. https://voedselbank-groningen.nl/geld-doneren/

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!