Kerkdiensten
zondag 26 september 2021

Zeventiende zondag na Trinitatis

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s avonds om 19.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Viering Heilig Avondmaal

Voorganger ds. P.A. Versloot
Organist Sietze de Vries 

Orde van dienst

 • Zingen: Psalm 89: 1, 3, 6
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 29: 1,5,6
 • Kindermoment
 • Kinderlied NLB 935: 1-3
 • Zingen NLB 836: 1,2
 • Schriftlezing: Micha 6:6-8
 • Zingen: NLB 836:3-5
 • Schriftlezing: Efeziërs 2: 11-22
 • Zingen: NLB 273: 1-5
 • Onderwijs over het heilig Avondmaal
 • Geloofsbelijdenis (Gezongen: NLB 340 b)
 • Zingen: NLB 272: 1-4
 • Nodiging en viering
 • Lofprijzing/aansporing:
 • Zingen: NLB 287: 1-5
 • Toelichting collecten door diaken
 • Onze Vader
 • Slotlied: NLB 634: 1,2
 • Zegen, beantwoord met een gezamenlijk gezongen “Amen” (staande)

Avonddienst

Voorganger ds. G. op ’t Hof
Organist familie Knol-De Vries

Orde van dienst

 • Orde van dienst nog niet ontvangen

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte ochtenddienst: Kerk in actie: Israël/Palestina: Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen. In het dagelijkse leven komen ze elkaar bijna niet tegen. Het Rossing Center wil kinderen met elkaar in contact brengen. Kinderen van Joodse en Palestijnse scholen bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Ze vertellen in de klas over hun leven, geloof, hobby’s en school. Zo leren ze elkaar kennen en met elkaar omgaan. Belangrijk voor de kinderen zelf, maar ook voor de hele samenleving. Het geeft hoop voor de toekomst!

Tweede collecte ochtenddienst: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de vijf wijkgemeenten in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan het onderhoud van de orgels in de kerken. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Collecten Avonddienst

Eerste collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met deze collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de vijf wijkgemeenten in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan het onderhoud van de orgels in de kerken. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Tweede collecte: Wijkfonds

Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:

 • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
 • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
 • jeugdwerk
 • deze website
 • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.

 

Avondmaalscollecte: Wilde Ganzen: Watersysteem in Marokko
Wilde Ganzen zet zich al zestig jaar in voor een wereld zonder armoede. Dit doen ze door projecten van de lokale bevolking samen met Nederlandse stichtingen te ondersteunen met kennis, een sterk netwerk en geld. Het project waarvoor wij in deze collecte uw bijdrage vragen, gaat om een betaalbaar watersysteem door zonne-energie in Marokko. Nu is het nog zo dat boeren om en om een waterpomp gebruiken die elektrisch is. De kosten hiervan stijgen door aanhoudende droogte en armere boeren, die dit niet kunnen betalen, zijn gedwongen te verhuizen. Een duurzame oplossing hiervoor is een waterpompsysteem op zonne-energie, wat zal zorgen voor stabielere inkomsten voor 75 arme boerengezinnen.

Zendingsbussen: Open Doors
De opbrengst van de zendingsbussen is deze maand bestemd voor Open Doors. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Zij brengen Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Open Doors werkt wereldwijd in zo’n 50 landen. Daarnaast willen zij westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk d.m.v. speciale campagnes, organiseert zij reizen naar gesloten landen en geeft Open Doors presentaties in heel Nederland om de verhalen van vervolgde christenen te vertellen.
Hun missie is op de bres staan voor vervolgde christenen. Ze zijn een interkerkelijke stichting en steunen vervolgde christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte.
Namens het diaconaal team van harte bij u aanbevolen.