Eerste zondag na Kerst 

Kerkdiensten
zondag 27 december 2020

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s avonds om 19.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger prop. Anne-Maaike Pathuis
Organist Stef Tuinstra

Orde van dienst

 • Inleidend orgelspel
 • Afkondigingen (ouderling)
 • Intochtslied: Liedboek 105 : 1, 2, 3 ‘Loof God de Heer, en laat ons blijde’
 • Votum en groet
 • Zingen: Liedboek 489 : 1, 2 ‘Komt ons in diepe nacht ter ore’
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Lezen: Lucas 2 : 33 – 40
 • Zingen: Liedboek 159a ‘Nu is het woord gezegd’
 • Lezen: Galaten 3 : 23 – 4 : 7
 • Preek
 • Zingen: Liedboek 91 : 2, 7, 8
 • Leefregel: Galaten 5 : 13 – 23
 • Zingen: Liedboek 912 ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’
 • Aankondiging collecte
 • Dankgebed en voorbeden afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Zingen: Liedboek 827 ‘Mensen, wij zijn geroepen om te leven’
 • Zegen

Woordzoekersdienst

Voorganger dr. Theo van der Louw
Organist Familie Knol

Orde van dienst

 • Aanvangslied Psalm 130:3, 4
 • Votum en groet
 • Lied 125:1, 3, 5 (UIT LIEDBOEK-1973: O kom, o kom, Immanuel)
 • Geloofsbelijdenis van Nicea
 • Lied 517:1, 5 (Christus, uit God geboren)
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing Jesaja 42:5-9; Lucas 2:22-40
 • Lied Psalm 84:1, 2 (als “lofzang van Anna”)
 • Preek
 • Lied 654:4, 5, 6 (Maar God heeft naar ons omgezien)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecte
 • Slotlied 159a:1, 2 (Nu is het woord gezegd)
 • Zegen (GEZONGEN AMEN)

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte: Eerste collecte: Maatjes voor Aidswezen in Zambia (ZWO)
Conwa (19) moet voor zijn broertje en zusje zorgen sinds zijn ouders overleden zijn aan aids. Conwa hakte hout voor de bouw, geen vetpot en zwaar werk. Hij was steeds te moe om te leren. Zijn cijfers op school holden achteruit. Geen mens die hem hielp, uit angst dat hij besmet was met het hiv-virus.

In Zambia zijn zo’n 20.000 gezinnen met tieners zoals Conwa als gezinshoofd. Zambiaanse kerken sporen deze gezinnen op. Conwa’s schoolgeld werd betaald, zodat hij zijn middelbare school kon afronden. Toch blijkt geld niet voldoende. Zijn zorgen drukken zwaar op zijn jonge schouders. Gemeenteleden en kerkleiders leren nu hoe ze ‘maatje’ kunnen zijn voor tieners zoals Conwa.

De 28-jarige Mwakoi is zo’n maatje: iedere twee weken bezoekt hij drie weeskinderen en hun gezinnen. Hij geniet van hun vorderingen op school.

We collecteren in onze kerk voor dit werk van Kerk in Actie. Dankzij uw steun kunnen meer maatjes getraind en meer weeskinderen gesteund worden. Laat geen kind er alleen voor staan!

Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/weeskinderenzambia.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de kosten van verwarming en verlichting van de kerkgebouwen. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Collecten Woordzoekersdienst

Eerste collecte avond: Stedelijk kerkenwerk
Met de 1e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan het onderhoud van de orgels in de kerken. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Tweede collecte avond: Wijkfonds
Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:
– de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
– koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
– jeugdwerk
– deze website
– abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d. Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Zendingsbussen: Open Doors
De opbrengst van de zendingsbussen is deze maand bestemd voor Open Doors. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Zij brengen Bijbels, christelijke lectuur, geven trainingen en verlenen de organisatie praktische hulp zoals traumazorg en noodhulp. Open Doors werkt wereldwijd in zo’n 50 landen. Daarnaast willen zij westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk d.m.v. speciale campagnes en presentaties in Nederland om de verhalen van vervolgde christenen te vertellen.
De missie van Open Doors is dan ook om vervolgde christenen wereldwijd te versterken, toe te rusten en aan te moedigen.
Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Extra oproep voor de Voedselbank

De diaconieën van de Nieuwe Kerk en de Martinikerk en de Stichting Martinikerk ondersteunen de Voedselbank in Groningen. Elke woensdag en vrijdag (met uitzondering van de periode 25 december t/m 1 januari) kunt u tussen 14 en 17 uur corona-proof levensmiddelen doneren door de luiken van het boter-en-broodhuisje van de Martinikerk (naast de Kosterij).

We verzoeken u wel om alleen houdbare producten in te leveren. Er kunnen namelijk enkele dagen tussen zitten tot de producten worden opgehaald.

Bent u niet in de gelegenheid om producten te doneren? Dan kunt u natuurlijk ook een financiële bijdrage doen. Kijk hiervoor op de website van de Voedselbank. https://voedselbank-groningen.nl/geld-doneren/

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!