Palmzondag 

Kerkdiensten
zondag 28 maart 2021

Zesde zondag veertigdagentijd

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s middags om 17.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger ds. W. Dekker
Organist Stef Tuinstra
Zang Mieke van Oossanen

Deze dienst staat in het teken van voorbereiding op het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag

Orde van dienst

 • Afkondigingen
 • Intochtslied Gezang 556: 1,2
 • Welkom, stil gebed, Votum en groet
 • Aanvangsteksten Johannes 3: 16 en Johannes 1: 29 en inleidende woorden in verband met de viering van het Heilig Avondmaal a.s. vrijdag.
 • Gezang 556 3,4
 • Gebod en aansporing volgens 1 Petrus 3: 8-12 en 1 Petrus 2: 21-25
 • Psalm 19 6
 • Kindermoment plus kinderlied: Alzo lief had God de wereld
 • Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest
 • Bijbellezingen
 • Thema Eén voor allen
 • Psalm 40 1, 3
 • Preek (tekst Johannes 11: 49-52)
 • Muziek orgelspel:  J.S. Bach, Wohl mir dasz ich Jesum habe  BWV 147, 6
 • Collecte aankondiging
 • Dankgebed en voorbeden – Onze Vader
 • Slotzang Gezang 575: 1,6

Woordzoekersdienst

Voorgangers dr. Th.A.W. van der Louw
Organist familie Knol – de Vries
Zang Marijke Beute

Orde van dienst

 • Aanvangslied Psalm 48: 1, 3
 • Votum en groet
 • Psalm 146 1, 2
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezingen
 • Psalm 8 2, 6
 • Preek
 • Psalm 27 2, 3
 • Geloofsbelijdenis van Nicea
 • Lied 413 (Grote God, wij loven u)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecte
 • Slotlied 868 (Lof zij de Heer) 1, 4, 5

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte: Pioniersplek Overstag
Overstag is een interkerkelijke pioniersplek vanuit de PKN in de wijk Lewenborg met als zendende gemeente de PG Damsterboord. In 2018 vonden de eerste voorbereidingen plaats en sinds 2020 worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Onze visie is om een nieuwe gemeenschap te vormen in Lewenborg waarin we bijdragen aan de bloei van de wijk en delen in de hoop van het Evangelie, de liefde van God. Dit doen we door middel van sportactiviteiten, wandelingen, kliederkerkactiviteiten en dergelijke. Met uw bijdrage kunnen deze activiteiten blijven plaatsvinden en bouwt u mee aan een gemeenschap waarin mensen kunnen ontdekken wie God voor hen is/wil zijn.

Tweede collecte: Protestantse Kerk Nederland: Jong Protestant
Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor míj? Met deze vraag gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze – in groepen – de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Door middel van allerlei opdrachten doorleven de jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is.

Collecten Avonddienst

Eerste collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met deze collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan het onderhoud van de kerkgebouwen. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Tweede collecte: Wijkfonds
 Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:

 • de professionele zang tijdens de diensten
 • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
 • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
 • jeugdwerk
 • deze website
 • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.
Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Zendingsbussen: Operatie Mobilisatie
De opbrengst van deze maand gaat naar Operatie Mobilisatie. Dit is een internationale zendingsorganisatie en ontstond meer dan 60 jaar geleden. Zij zetten zich wereldwijd in om samen met lokale kerken de Bijbelse boodschap van het evangelie te verspreiden. Ruim 5200 mensen uit meer dan 110 landen ondernemen dagelijks tal van evangelisatieactiviteiten, ontwikkelingshulp, noodhulp, straatevangelisatie en jongerenwerk. Zij trekken er vaak in internationale teams voor korte of langere tijd op uit om Jezus Christus bekend te maken. Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Extra oproep voor de Voedselbank

De diaconieën van de Nieuwe Kerk en de Martinikerk en de Stichting Martinikerk ondersteunen de Voedselbank in Groningen. Elke woensdag en vrijdag kunt u tussen 14 en 17 uur corona-proof levensmiddelen doneren door de luiken van het boter-en-broodhuisje van de Martinikerk (naast de Kosterij).

We verzoeken u wel om alleen houdbare producten in te leveren. Er kunnen namelijk enkele dagen tussen zitten tot de producten worden opgehaald.

Bent u niet in de gelegenheid om producten te doneren? Dan kunt u natuurlijk ook een financiële bijdrage doen. Kijk hiervoor op de website van de Voedselbank. https://voedselbank-groningen.nl/geld-doneren/

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!