Kerkdiensten
zondag 29 augustus 2021

Dertiende zondag na Trinitatis

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s avonds om 19.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger ds. P.A. Versloot
Organist Sietze de Vries
Trompet Joost Hettinga

 

Startzondag

Samen bouwen
De basis is gelegd

Orde van dienst

 • Orgelspel
 • Welkom
 • Zingen: NLB 971: 1-3
 • Stil gebed
 • Votum
 • Groet
 • Schuldbelijdenis
 • NLB 213: 1-3
 • Genadeverkondiging
 • NLB 213: 4,5
 • Gebod
 • Psalm 19:3
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Kinderlied: NLB 653: 5
 • Lezing uit het Oude Testament Spreuken 8: 22-36
 • NLB 848: 1-3
 • Lezing uit het Nieuwe testament Efeziërs 1:1-14
 • NLB 848: 4,5
 • Preek
 • Zingen: NLB 939: 1-3 (vleugel)
 • Toelichting collecten
 • Gebeden
 • Dankgebed
 • Voorbeden
 • Onze Vader (NLB 370: 1-3)
 • Zingen: Psalm 150: 1-2
 • Zending en zegen
 • Orgelspel

Avonddienst

Voorganger proponent B. Coster
Organist familie Knol – De Vries

Orde van dienst

 • Inleidend orgelspel
 • Afkondigingen door de dienstdoend ouderling
 • Intochtslied (staande) Lied 273.1,2 Loof God, die zegent al wat leeft.
 • Votum en Groet
 • Zingen:  Psalm 146:1
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing Handelingen 18:1-11
 • Zingen: Psalm 104:10
 • Schriftlezing:1Cor. 1:17 tot 1Cor. 2:16
 • Zingen: Psalm 107: 20
 • Prediking 1Cor. 2: 16
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Lied 578: 2 en 6(staande)
 • Collecte (alleen aankondiging)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Slotlied (staande) Lied  575:6
 • Zegen

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte ochtenddienst: Kerk in Actie: Groningen voor Colombia
Samen met andere kerken uit Drenthe en Groningen ondersteunen we verschillende projecten van Kerk in Actie in Colombia. Onder de noemer: Groningen voor Colombia. Dit jaar zijn er drie collecten. Dit is de tweede collecte. Er worden vier projecten in Colombia gesteund. Zo is er een project waar kinderen naast hun werk onderwijs krijgen. Ook worden bijvoorbeeld vrouwen ondersteund in het vredeswerk. Verder zendt de Protestantse Kerk een docent praktische theologie uit naar Colombia om daar ter plekke mensen op te leiden. Als vierde project worden trainingen gegeven in het opvangen van vluchtelingen. Voor veel meer informatie over deze vier projecten gaat u naar www.kerkinactie.nl/groningen

Tweede collecte ochtenddienst: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de kosten van de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Collecten Avonddienst

Eerste collecte: Stedelijk kerkenwerk
Met deze collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de kosten van de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Tweede collecte: Wijkfonds
Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:

 • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
 • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
 • jeugdwerk
 • deze website
 • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.

Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Zendingsbussen: Woord en Daad
De opbrengst deze maand gaat naar Woord en Daad. Deze organisatie werkt in 22 landen, voor vele kwetsbare groepen. In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft hen dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar. Ze verbinden mensen, organisaties en sectoren in een land, en over landsgrenzen heen. Via hun programma’s Agrarische ontwikkeling, Bewustwording, Duurzaam water, Educatie, Noodhulp en Weerbaarheid en Werk en Opleiding, werkt Woord en Daad al 45 jaar aan een duurzame verandering.