Kerkdiensten
zondag 3 oktober 2021

Achtiende zondag na Trinitatis

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s middags om 17.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger ds. P.A. Versloot
Organist Sietze de Vries 

Orde van dienst

 • Inleidend orgelspel
 • Afkondigingen door de dienstdoende ouderling
 • Intochtslied 122:1,2(staande)
 • Welkom, votum en groet
 • Liedboek vd Kerken Gezang 264:1,4 Jeruzalem, o stad zo hooggebouwd
 • Wetslezing
 • Lied 310
 • Kindermoment  uit Bijbel basics  Het volk keert terug n. a. v Ezra 1: 1-6 en Ezra 3: 10-13.i plus een kinderlied
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing Deuteronomium 22:22-24
 • Lied 119:5,6
 • Schriftlezing Johannes 8:1-11
 • Lied 32:2,3
 • Prediking
 • Lied 723:1,2
 • Collecte (alleen aankondiging)
 • Dankgebed en voorbeden afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Slotlied 802:1,4,5,6(staande)
 • Zegen

Internationale dienst

Music Janny Knol-de Vries; Vikhilie Terhuja; Sarah Sansa
Preacher
The Revd Pieter Versloot
Worship Leader The Revd Benno van den Toren
Testimony Sarah Sansa

Orde van dienst

EN JEZUS SCHREEF IN ‘T ZAND

Jezus schreef met Zijn vinger in het zand.
Hij bukte Zich en schreef in ’t zand, wij weten
niet wat Hij schreef, Hij was het zelf vergeten,
verzonken in de woorden van Zijn hand.
 
De schriftgeleerden, die Hem aan de tand
hadden gevoeld over een vrouw, van hete
hartstochten naar een andere man bezeten,
de schriftgeleerden stonden aan de kant.
 
Zondig niet meer, zei Hij, ik oordeel niet.
Ga heen en luister, luister naar het lied.
 
 
En Hij stond recht. De woorden lieten los
 van hun figuur en brandden in de blos
 
waarmee zij heenging, als een kind zo licht.
Zo geestelijk schreef Jezus Zijn gedicht.

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte ochtenddienst: Stichting Present
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen. In het dagelijkse leven komen ze elkaar bijna niet tegen. Het Rossing Center wil kinderen met elkaar in contact brengen. Kinderen van Joodse en Palestijnse scholen bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Ze vertellen in de klas over hun leven, geloof, hobby’s en school. Zo leren ze elkaar kennen en met elkaar omgaan. Belangrijk voor de kinderen zelf, maar ook voor de hele samenleving. Het geeft hoop voor de toekomst!

Tweede collecte ochtenddienst: Protestantse Kerk: Kerk en Israël
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom is het nodig om ons te bezinnen op de Joodse wortels van het christelijke geloof, lessen te trekken uit de joods-christelijke dialoog en antisemitisme te bestrijden. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met een gezamenlijk project voor vluchtelingen in Israël.

Collecten Avonddienst

Collecte: Onkosten (Wijkfonds)

Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:

 • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
 • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
 • jeugdwerk
 • deze website
 • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.

 

Zendingsbussen: GZB
De GZB is een zendingsorganisatie in de Protestantse kerk in Nederland. Al meer dan 100 jaar delen zij het Evangelie, samen met gemeenten over de hele wereld. Hun missie is samen met kerken wereldwijd bouwen aan geloof gemeenschappen waar geloof zich verdiept, iedereen zich welkom weet en er onvoorwaardelijk wordt omgezien naar mensen die extra zorg nodig hebben. Zij verlangen ernaar dat de kerk daadwerkelijk een plek is waar niemand wordt buitengesloten van Gods bevrijdende Evangelie. Zij geloven in de kracht van samen, verbonden in de liefde van Jezus Christus.