Trinitatis

Kerkdiensten
zondag 30 mei 2021

Eerste zondag na Pinksteren

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s middags om 19.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger ds. Tirtsa Liefting
Organist Stef Tuinstra
Voorzang vier gemeenteleden
 

Orde van dienst

 • Inleidend orgelspel
 • Afkondigingen door de dienstdoende ouderling
 • Intochtslied (staande) – Psalm 98: 1, 3 en 4
 • Welkom, votum en groet
 • Wetslezing
 • Lied 912: 1,2 en 6 – ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’
 • Kindermoment plus kinderlied – 1 Johannes 4: 7-16 / ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezingen:
  • 1 Johannes 3: 18-24 (NBV)
  • Johannes 15: 1-8 (NBV)
 • Psalm 84: 1 en 6
 • Prediking
 • Lied 838: 1, 2 en 3 – ‘O grote God die liefde zijt’
 • Collecte (alleen aankondiging)
 • Dankgebed en voorbeden afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Slotlied (staande) – ‘U kennen, uit en tot U leven’ (LB 653: 1, 5 en 7)
 • Zegen

Woordzoekersdienst

Voorganger ds. Marijn Krooneman
Organist Fam. Knol-De Vries
Voorzang vier gemeenteleden

Orde van dienst

 • Afkondigingen door de dienstdoende ouderling
 • Intochtslied Psalm 42: 1
 • Votum
 • Psalm 63: 1
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Jesaja 43:22-44:5 (HSV)
 • Psalm 65:5,6
 • Prediking
 • Psalm 98: 2
 • Lied 610:1,3,4 en 6
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecten (alleen aankondiging)
 • Slotlied 841:1,3 en 4
 • Zegen

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte: Kerk in Actie: Noodhulp: Coronocrisis in India
De coronaramp in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien, en maakt schokkend duidelijk dat sneller vaccineren van levensbelang is. Samen met kerken wereldwijd en samen met u staat Kerk in Actie al langer op tegen corona. Nu slaan we ook vanaf 12 mei 2021 als samenwerkende hulporganisaties de handen ineen met de Giro555-actie ‘Samen in actie tegen corona’. Allereerst voor India maar ook voor omringende landen. Er zijn grote zorgen over Nepal. Doe mee en kom met ons in actie! Laten we er samen voor zorgen dat iedereen, op tijd beschermd is tegen corona, ook mensen in kwetsbare landen. De opbrengst van deze collecte wordt verdubbeld door de Diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen.

Tweede collecte: Protestantse Kerk: JongProtestant
Jongeren en diaconaat, dat is een mooie combinatie! Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject van Jong Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze ook diaconaal aan de slag. Deze activiteiten zijn onderdeel van een groter programma dat door Jong Protestant en Kerk in Actie is ontwikkeld en jongeren bewust maakt van het belang van diaconaat. Daarnaast geeft het programma gemeenten handvatten voor hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden. Meer informatie kunt u vinden op jongprotestant.nl/jonginactie

Collecten Woordzoekersdienst

Eerste collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 1e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de inzet van predikanten en kerkelijk werkers in onze wijkgemeenten Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Tweede collecte: Wijkfonds
Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:

 • de professionele zang tijdens de diensten
 • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
 • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
 • jeugdwerk
 • deze website
 • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.
Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Zendingsbussen: Wycliffe Bijbelvertalers
Wycliffe Bijbelvertalers heeft als doel dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel in zijn eigen taal. Zo’n 400 jaar geleden werd gestart met het vertalen van de Bijbel in het Nederlands, de bekende Statenvertaling. Op dit moment zijn er ongeveer 1,5 miljard mensen waarvoor er geen Bijbel bestaat in hun eigen taal. In totaal zijn er nog 2163 talen te gaan. Hoog tijd om hier verandering in te brengen en financiële betrokkenheid vanuit ons land is dan ook onmisbaar om deze vertaalprojecten mogelijk te maken. Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Mededeling over de Voedselbankinzameling

De inzameling voor de Voedselbank via het BB-huisje levert de laatste weken weinig op. Daarom stopt deze actie per 1 juni. De laatste inzameldag is daarom vrijdag 28 mei. Wij willen u, ook namens de Voedselbank, hartelijk danken voor uw gaven!