Vierde zondag na Epifanie 

Kerkdiensten
zondag 31 januari 2021

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s middags om 17.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger ds. H.C. Marchand
Organist Sietse de Vries
Zang Mieke van Oossanen

Orde van dienst

 • Orgelspel
 • Afkondigingen
 • Gezang 273:1, 2, 5
 • Votum en groet
 • Psalm 68:3
 • Gebod
 • Psalm 68:7
 • Gebed
 • Schriftlezingen
 • Psalm 42:1, 3
 • Preek Jezus zegt: Zalig wie….
 • Lied 1005:1, 2, 3, 4 (alleen de Ned.Vertaling)
 • Dankgebed en voorbede
 • Collecte
 • Lied 904:1, 3, 5
 • Zegen

Woordzoekersdienst

Voorganger ds. H. Poot
Organist Familie Knol – De Vries

Orde van dienst

 • Inleidend orgelspel
 • Afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 116: 8
 • Stil Gebed
 • Votum en Groet
 • Zingen: Psalm 86:4
 • Gebed
 • Schriftlezing: Lukas 18: 9-17  (HSV)
 • Zingen: Lied 791
 • Prediking
 • Geloofsbelijdenis
 • Collecte (aankondiging)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen: Lied 704:3
 • Zegen

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte: ZWO: Pakistan: Help verstandelijke beperkte kinderen

Via Kerk in Actie steunt onze gemeente het werk voor verstandelijk beperkte kinderen in Pakistan. De organisatie NOAD wil de levensomstandigheden van kinderen met een verstandelijke beperking verbeteren. Drie Pakistaanse christelijke organisaties werken hierin samen.
In de kleine, arme plattelandsdorpen in Pakistan is nagenoeg geen zorg voor deze kinderen. Ze worden verborgen gehouden. De ouders weten niet goed hoe ze om moeten gaan met verstandelijk beperkte kinderen en schamen zich ervoor. Of ze zien het zelfs als een straf van God. Met uw gift krijgen de ouders ondersteuning om hun kinderen de zorg, liefde en aandacht te geven die broodnodig is.
Door hulp bij onderwijs en medische zorg, gaan de kinderen weer deel uitmaken van de samenleving. Ouders leren in zelfhulpgroepen hoe zij hun kind een plek in het gezin kunnen geven. En dat kinderen met een handicap ook recht hebben op een goed leven. De kinderen ontwikkelen zich beter en komen tot bloei. Kinderen van God, die gezien mogen worden.

Tweede collecte: Protestantse Kerk Nederland: Jong Protestant
Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof? Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen – met wie ze online in verbinding staan – om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen. Dit jaar zou Sirkelslag aankomende vrijdag, 5 februari gehouden worden. Deze is nu verplaatst naar vrijdag 28 mei. Wel is er nog een ‘lite’ versie: zie https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/themas/sirkelslag-young

Collecten Woordzoekersdienst

Eerste collecte avond: Stedelijk kerkenwerk
Met de 1e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan het onderhoud van de orgels in de kerken. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Tweede collecte avond: Wijkfonds
Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:
– de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
– koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
– jeugdwerk
– deze website
– abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d. Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Zendingsbussen: IZB
De opbrengst deze maand is voor IZB. De IZB staat voor zending in Nederland. Zij verlangen ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld. En dat zij daardoor mensen die Hem nog niet kennen laten kennismaken en samen met zijn gemeente Hem navolgen.

Met kennis en ervaring willen zij daarom de kerk en plaatselijke gemeenten ondersteunen bij het vervullen van hun missionaire roeping. Voorbeelden zijn:

 1. Gemeente stichting door pioniersplekken zoals Het Pand
 2. toerusting van gemeenten (Focus traject)
 3. camping evangelisatie (Dabar)
 4. toerusting van predikanten (Areopagus)

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Extra oproep voor de Voedselbank

De diaconieën van de Nieuwe Kerk en de Martinikerk en de Stichting Martinikerk ondersteunen de Voedselbank in Groningen. Elke woensdag en vrijdag kunt u tussen 14 en 17 uur corona-proof levensmiddelen doneren door de luiken van het boter-en-broodhuisje van de Martinikerk (naast de Kosterij).

We verzoeken u wel om alleen houdbare producten in te leveren. Er kunnen namelijk enkele dagen tussen zitten tot de producten worden opgehaald.

Bent u niet in de gelegenheid om producten te doneren? Dan kunt u natuurlijk ook een financiële bijdrage doen. Kijk hiervoor op de website van de Voedselbank. https://voedselbank-groningen.nl/geld-doneren/

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!