Kerkdiensten
zondag 5 september 2021

Veertiende zondag na Trinitatis

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s middags om 17.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger ds. P.A. Versloot
Organist Jaap de Kok

Orde van dienst

 • Orgelspel
 • Welkom
 • Zingen: NLB 412: 1-3
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: NLB 412:4-6
 • Gebod
 • Psalm 119: 43 en 44
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Kinderlied: “Laat de kindren tot Mij komen,”
 • Schriftlezing uit Efeziërs 1: 15-23
 • Zingen: NLB 972: 1,5
 • Preek
 • Zingen: NLB 972: 6,7
 • Toelichting collecten
 • Gebeden
 • Zingen: NLB 968: 1,2,4, 5
 • Zending en zegen
 • Orgelspel

Internationale dienst

Voorganger Sam van Leer en prof. Benno van den Toren
Organist familie Knol – De Vries
Muzikale ondersteuning Ayodeji Michael Ayodele en Vikhilie Terhuja

Orde van dienst

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte ochtenddienst: Kerk in Actie: Ghana: Een sterke kerk op een kwetsbare plek
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp.

Veel jongeren trekken vanuit het armere noorden naar de hoofdstad Accra. Sommigen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals kleermaker, kapper of timmerman.

Ook organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen op basis van teksten uit de bijbel. Zo laat de kerk zien dat ze niet alleen de eigen gemeenteleden ondersteunt, maar ook van betekenis wil zijn voor de omgeving. Christenen en moslims leven op goede voet met elkaar samen in de Noord-Ghanese dorpen. Dat is mooi om te zien en te ondersteunen.

Tweede collecte ochtenddienst: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de kosten van de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Collecten Avonddienst

Collecte: Onkosten (Wijkfonds)

Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:

 • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
 • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
 • jeugdwerk
 • deze website
 • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.

 

Zendingsbussen: Open Doors
De opbrengst van de zendingsbussen is deze maand bestemd voor Open Doors. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Zij brengen Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Open Doors werkt wereldwijd in zo’n 50 landen. Daarnaast willen zij westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk d.m.v. speciale campagnes, organiseert zij reizen naar gesloten landen en geeft Open Doors presentaties in heel Nederland om de verhalen van vervolgde christenen te vertellen.
Hun missie is op de bres staan voor vervolgde christenen. Ze zijn een interkerkelijke stichting en steunen vervolgde christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte.
Namens het diaconaal team van harte bij u aanbevolen.