Kerkdiensten
zondag 8 augustus 2021

Tiende zondag na Trinitatis

Op deze zondag worden twee kerkdiensten uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s avonds om 19.00 uur kunt u meekijken, of op een zelfgekozen tijdstip erna via kerkdienstgemist.nl. Wat ook op elk moment kan: bijdragen aan de collecten.

Ochtenddienst

Voorganger ds. J. de Kok
Organist Sander Booij

Orde van dienst

 • Orde van dienst
 • Inleidend orgelspel
 • Afkondigingen door de dienstdoende ouderling
 • Intochtslied Psalm 145:1,3
 • Welkom, votum en groet
 • NLB 705:1,2 (staande)
 • Gebed ter verootmoediging
 • Wetslezing Exodus 20:1-17
 • Zingen: Psalm 19:4,5
 • Kindermoment  uit Bijbel basics:  Daniël in de leeuwenkuil
 • Kinderlied: NLB 935 – Je hoeft niet bang te zijn.
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing Psalm 139:1-12
 • Zingen: NLB 317:1,2 Grote God Gij hebt het zwijgen
 • Prediking
 • Zingen Psalm 139:14
 • Collecte (alleen aankondiging)
 • Dankgebed en voorbeden afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Slotlied NLB 418:1,2,3 God, schenk ons de kracht
 • Zegen
 • Gezongen Amen door gemeente

Avonddienst

Voorganger ds. J. de Kok
Organist Jaap de Kok

Orde van dienst

 • Mededelingen ouderling
 • Intochtslied  Psalm 111:1,6
 • Stilte – Bemoediging – Groet
 • Nieuw liedboek nr 313:1,2,5
 • Gebed bij de opening van de Bijbel
 • Schriftlezing(en), Spreuken 1:1-9,20-23,32,33 (NBV)
 • Zingen Psalm 119:13,14
 • Overdenking: infobesitas of vol van wijsheid
 • Zingen Psalm 119: 37,39
 • Als geloofsbelijdenis zingen NLB 342
 • Dankgebed, voorbeden.
 • Collecte bij uitgang, toelichting diaken
 • Slotlied Nieuwe liedboek 263
 • Zegen
 • Gezongen amen

Collecten

U kunt tijdens of na deze dienst op de volgende manieren aan de collecte bijdragen:

Maak gebruik van de Scipio-app op uw smartphone of tablet (alleen beschikbaar voor leden)

Heeft u een vraag over de collecten of andere diaconale zaken? Mail dan naar diaconie@wijkgemeente-martinikerk.nl

Collecten Ochtenddienst

Eerste collecte ochtenddienst: Moldavië: ZWO: Kerken geven kinderen een toekomst
In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven. Helpt u mee? Geef kinderen in Moldavië via Kerk in Actie de unieke ervaring van liefdevolle aandacht. Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals Youth for Christ in Moldavië. Van harte aanbevolen!

Tweede collecte ochtenddienst: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan de kosten van de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Collecten Avonddienst

Eerste collecte: Stedelijk kerkenwerk
Met deze collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de kosten van de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Tweede collecte: Wijkfonds
Het wijkfonds draagt o.a. de kosten voor:

 • de kosten van de avond-/middagdiensten, denk aan predikant, koor, koster en organist
 • koffie, thee en andere kosten die tijdens een gemeenteavond gemaakt worden
 • jeugdwerk
 • deze website
 • abonnementen, attenties, vergaderkosten e.d.

Uiteraard vallen in deze tijd een aantal van deze posten weg, maar andere lopen door of komen er nu juist bij en daarom blijft uw bijdrage onmisbaar!

Zendingsbussen: Woord en Daad
De opbrengst deze maand gaat naar Woord en Daad. Deze organisatie werkt in 22 landen, voor vele kwetsbare groepen. In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft hen dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar. Ze verbinden mensen, organisaties en sectoren in een land, en over landsgrenzen heen. Via hun programma’s Agrarische ontwikkeling, Bewustwording, Duurzaam water, Educatie, Noodhulp en Weerbaarheid en Werk en Opleiding, werkt Woord en Daad al 45 jaar aan een duurzame verandering.